โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 58 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 2 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 56 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มัธยมวัดบึงทองหลาง

จำนวน 96

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 1 2
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวทวีวรรณ จินดาวั  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางนภัส นรโคตร  ครู ชำนาญการ
0
3 นางเพ็ญศิริ บุณยเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางพิมพร ใจเย็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางมณีรัตน์ ประสมสินธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายสุรเดช กลมเกลียว  ครู ชำนาญการ
0
7 นายชัยยะ พันธ์มุข  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวภิญญดา ศรีธนาโสดา  ครู ชำนาญการ
0
9 นายประพันธ์ ขจัดภัย  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวนพรัตน์ ธิสานนท์  ครู ชำนาญการ
0
11 นายธรรมรงค์ เอียดรอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาววรรณวิจิตร ชลธารสีหวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวสิวารี แสงเย็นพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายญัฐพงศ์ แสงสิริไพศาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางวรรษมน ผกาวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นายยงยุทธ์ จันทิมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวพิชญา ศิลาม่อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวทิพฆนฑา เงินยวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวไพจิตร คลศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวกาญจนัญถ์ ไตรถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวธีรนันท์ ศรีวิทัศน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาววนิดา ปันโนจา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางวรัญญา เที่ยง​ตรง  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวภาวิไล บุญญสิทธิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายจักรี ทุ่มเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวชุติมา อันชนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวจุฑารัตน์ คำเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวอนันตญา ยิ่งคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายสัญ​ชัย​ โสมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายอภิสิทธิ์ บรมวิทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายบุญทวี นรโคตร  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสอิ้งน้อย กลมเกลียว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายสายันต์ พุคยาภรณ์  ครู ชำนาญการ
0
34 นางอมรรัตน์ ช่างสลัก  ครู ชำนาญการ
0
35 ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย บุญญะสุต  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวหนิง ประจิตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสุกัญญา บูรณเกียรติศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายธนาพิพัฒน์ สิงห์เฉลิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 ว่าที่ร้อยตรีศุกลพัชร์ ก้อนนาคพิพัชร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวณัฐวราพร รัตนโสภณวิศิษฎ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวศิริขวัญ สีทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายกฤษณะ จุลจังหรีด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวธริสา ไผ่สนจำลองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวชุติมา มากคงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวกุสุมา สมัคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายธีระพันธ์ สุดสายเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวทิพวรรณ จันทร์โม้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายวรวิทย์ ประทีป ณ ถลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวฉมานันท์ ไพรหลวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวณัฐมน ศุภวัฒนกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางธิญดา พุทธจิราวัล  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวเวณุกา สิงห์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวบังอร สาระวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวซารีฝะฮ์ เหล็มนุ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายไพศาล ผักไหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายเกียรติศักดิ์ เลิศคอนสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวเบ็ญจลักษณ์ ผลกาจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายณัฐนันท์ เสือแก้วน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
5