โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 24 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 23 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ศีลาจารพิพัฒน์

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 5 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 19 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
0
0
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
10
11
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวณัฐรดา เบ้าคำ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาววัชรี กาญจนเสมา  ครู ชำนาญการ
0
3 นางศศิกานต์ พรหมมี  ครู ชำนาญการ
0
4 นางปิยะรัตน์ โภคภัณฑ์เจริญ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวกฤษฎี ไกรสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวฉัตรลดา ศรีมาลานนท์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางนภาพร มูลรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางมณีรัตน์ พงษ์สุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวรัชนี พุทธาสมศรี  ครู ชำนาญการ
0
10 นายพุทธิพงษ์ ทองเขียว  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวจริยา บัวสำเริง  ครู ชำนาญการ
0
12 นางรัตนาภรณ์ หลาบคำ  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาววรรณธนา จิรมหาศาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายชานนท์ กรุดเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวศิตาภา ศรีรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวเลิศบุษยา ไทยเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวกรัณฑรัตน์ ศรสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาวปวริศา สัตย์รักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาววิจิตรแข เจนปรมกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวพัชรินทร์ ดอนจันทร์ไพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายภควัต บ่างสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวดลยา กินร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายภัทรรัตน์ เหลือบเหลือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวศรีสุภางค์ ระเริง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
4