โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 60 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 1 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 59 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2

จำนวน 87

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 1 1
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวทรรศนีย์ แก้วจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวเกศินี งามสมพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสุมาลี วรรณุสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวปรมาภรณ์ อนุพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวกุณฑีรา อารีกุล  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวพรรษพร ภู่สุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวจิรฐา ตั้งสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวนางสาวนราภรณ์ บุญชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวจารุวรรณ บกสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาววิทยาภรณ์ สุขสนธิวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวปาริชาต จารุดิลกกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายอนนท์ ประสงค์มณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายรัฐพล หนันกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวณรัชต์ เชี่ยวการปราบ  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาววิพุธ บางขาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวปิยาพัชร ศักดิ์สิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางนริศรา ชิตรัตน์วงศ์กร  ครู ชำนาญการ
0
18 นายธเนศ เจริญทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาววันวิสาข์ ไชยแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายชิติพัทธ์​ คำศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวทัศนีย์ อุตมฉันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางอุษา พิทักษ์เมืองแมน  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวนิตกูล สิริพิชัยฤกษ์  ครู ชำนาญการ
0
24 นางมัลลิกา เผ่ามานะเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาววิไลพรรณ แก้วขันตี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวกันยารัตน์ สุวรรณดารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นายถิรายุ ธารีนาท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวกนกพร จิตอักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาววิภาพร เรืองประทีป  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวภัทร์ศยา จันทราวุฒิกร  ครู ชำนาญการ
0
31 นายภูวนาท คงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายธนกร ธนอภิรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
33 นายศราวุธ ทรัพย์อุดม  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวชุดา ซื่อสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวหยดเทียน ป้องทัพไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวน้ำหวาน คล้ายคลึงมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวพัทธนันท์ มากบุญ  ครู ชำนาญการ
0
38 นางเพชรรัตน์ เวสน์ไพบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
39 นายซุปเป้อร์ สุกันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวสุภาพร บุญช่วย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายธวัชชัย ลุนศร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวศิริทิพย์ ภุมเรศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวเกษรินทร์ เกิดทรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวพิชญา เฟื่องตะเคียน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางจารุนันท์ โภคาพรภิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายพงศ์พรรณ​ เวชรังษี  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวนันทภัค สุขโข  ครู ชำนาญการ
0
48 นายกุนนที ธนะโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวกิตติพร ฮวดประดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางปินดา ซอหะซัน  ครู ชำนาญการ
0
51 นายกีรติ อนุสินธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวปรางทอง สีแสง  ครู ชำนาญการ
0
53 นายอดิศักดิ์ หวังจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวอรไท สอนพิมพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายวชิระ กู้สุวรรณวิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายนายสุรวิทย์ แสนทวีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายวินัย หยั่งถึง  ครู ชำนาญการ
0
58 นางพีรญา บุญสืบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางปัทมา เอกมณีโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
60 นางรสนา ศิริสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
12