โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 158 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 157 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : หอวัง

จำนวน 242

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 17 18
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 15 19
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 22 31
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 12 5 17
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 21 26
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 4 8
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 6 13
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 7 13 20
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 49 108 157
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
7
7
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
9
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16
10
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
11
4
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
17
4
5
0
0
6 ศิลปะ
3
4
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
4
6
1
0
8 การงานอาชีพ
7
6
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
2
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
72
49
35
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายกิตติ สุจิรธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
64.00
2 นางรัตนา รุ่งช่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
68.00
3 นางสาวประภัสสร ดลดุสิตา  ครู ชำนาญการ
4
56.00
4 นางสาวผกามาศ สุขเมือง  ครู ชำนาญการ
3
36.00
5 นางเกษร ถาวรวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
56.00
6 นางสาวกนกลักษณ์ ปิ่นแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
8.00
7 นางกรรณิการ์ ปานจับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
9.00
8 นายกิตติธร ปานจับ  ครู ชำนาญการ
2
5.00
9 นางเกศแก้ว แก้วบัวรบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
32.00
10 นางสาวจันทรรัตน์ ยี่รัญศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
48.00
11 นางสาวจีรพร ยะโสภา  ครู ชำนาญการ
4
32.00
12 นางฐาปนี ตนัยอัชฌาวุฒ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางฐิตาภรณ์ เหรียญบริสุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
58.00
14 นางปพิมพ์กร จำรัสประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
40.00
15 นางดาวัลย์ เสริมบุญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
9.00
16 นางนพรัตน์ รอบคอบ  ครู ชำนาญการ
3
24.00
17 นางบังอร ชาวน้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
48.00
18 ว่าที่ร้อยตรีธนกร วงษ์ปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
38.00
19 นางปิยะพร สมบุญ  ครู ชำนาญการ
3
19.00
20 นางพรพิมล เพ็ญจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
48.00
21 นางพัชรา แก้วศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
22 นายพิจิตร โตวรรณ  ครู ชำนาญการ
3
24.00
23 นายเพิ่มเสียง อัคฮาด  ครู ชำนาญการ
0
24 นางณัชชนิดา ฟองอาภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางเพ็ญศรี การเที่ยง  ครู ชำนาญการ
2
9.00
26 นางวรรษชล บุญสิทธิ์กูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
9.00
27 นางวรอนงค์ ยังเจริญ  ครู เชี่ยวชาญ
9
66.00
28 นายวิจัย เจริญรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
29 นายศุภกร วิรัตินันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
30 นายสมชาย นวลเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
31 นายสมบูรณ์ อัญมณีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
32 นายสมาส จันทะคล้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายสุชาติ ฉัตรสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
7
56.00
34 นายสุพจน์ ชุณหะเพศย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
35 นางสาวสุวัจนา รัตนภุมมะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
36 นางสาวอนงค์ ดำดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
92.00
37 นางสาวอรินยา สถิรชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
20.00
38 นางอัจฉราฉวี โชติสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
72.00
39 นางสาวอณิมา รอตเสียงล้ำ  ครู ชำนาญการ
6
93.00
40 นายอำพล สมบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
32.00
41 นางอุษา ภู่กำชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
42 นางบุญเรือน ชุณหะเพศย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
43 นางสาวปานรดา ชัยชญานันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
54.00
44 นางสรัญญา สมันตรัฐ  ครู ชำนาญการ
3
24.00
45 นายประกิจ สวนงาม  ครู ชำนาญการ
3
24.00
46 นายวีระเดช คำถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
60.00
47 นายประยุทธ ชาญอักษร  ครู ชำนาญการ
4
36.00
48 นางปุณยนุช ปัญญาดิลก  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
97.00
49 นางประไพศรี สรรพพากย์พิสุทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวอังคณา ปัทมพงศา  ครู ชำนาญการ
5
86.00
51 นางสาวปรีชญาตา ดวงจินดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
42.00
52 นางสาวเปรมฤดี จรรยานันทจิต  ครู ชำนาญการ
5
51.30
53 นางสาวญาณวรรณ์ ไชยโย  ครู ชำนาญการ
5
57.00
54 นางสาวสุกัญญา สกุลทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวบุญทวี จันทร์ประดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
56 นายศุภณัฐ ศรีอาษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวน้ำฝน ศรีนวล  ครู ชำนาญการ
3
24.00
58 นายคเน ดุภะสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายสุรพร สุวานิโช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวมัณฑิกา วิชัยดิษฐ  ครู ชำนาญการ
6
56.00
61 นางสาวกุลวรัตน์ วงศ์ชนะภัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
32.00
62 นางกุลรณี อารีมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
96.00
63 นางสาวศนีชา วิเดช  ครู ชำนาญการ
3
72.00
64 นางสาวเบญจมาศ จักษุศรี  ครู ชำนาญการ
3
24.00
65 นางสาวอุไรวรรณ สีหบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
37.00
66 นางสาวสุกัลยา จันทรภาโส  ครู ชำนาญการ
5
62.00
67 นางสาวจุฬาภรณ์ ทองสีนุช  ครู ชำนาญการ
6
112.00
68 นางสาวชมนภัส แก่นจำปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
40.00
69 นางอโนทัย นิธิเมธากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
32.00
70 นางสาวปัทมาสน์ บุญทรง  ครู ชำนาญการ
3
24.00
71 นายโชคอนันต์ จึงเจริญรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายวจนะการ ดีบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
27.00
73 นายอรรถพล ศรีไพจิตรวรกุล  ครู ชำนาญการ
4
32.00
74 นางสาวทัศนีย์ สินธุ์เกษมสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
128.00
75 นายวรพงค์ อินทะจักร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายศศิวงศ์ พงศ์วัชรปกรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
44.00
77 นายปัณณภัสร์ สวัสดิ์ภัสร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
54.00
78 นางสาวอัยลดา แสนอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาววาสนา คำอุดหนุน  ครู ชำนาญการ
5
48.00
80 นางสาวกัลยาณี ชุ่มชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
80.00
81 นายจิรพงษ์ สร้อยน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายปิยพงษ์ กระเวณกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
13.00
83 นายสุทธิศักดิ์ นันทวิทย์  ครู ชำนาญการ
3
32.00
84 นางสิริกานดา พุฒตาล  ครู ชำนาญการ
4
88.00
85 นางสาวณัฐณิชา ติยะศาศวัต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายวัฒนพงศ์ วรคุณวิศิษฏ์  ครู ชำนาญการ
4
44.00
87 นางสาวทิพวรรณ พวงมาลัย  ครู ชำนาญการ
4
32.00
88 นางสาวปฏิญญา กาลายศ  ครู ชำนาญการ
4
32.00
89 นางสาววิจิตรา กูลหกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
32.00
90 นางสาววรวรรณ แซ่ซิ้ม  ครู ชำนาญการ
1
8.00
91 นางสาววัลภา พูลสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายนันทชัย กลิ่นฟุ้ง  ครู ชำนาญการ
2
27.00
93 นางสาวเรณู เบ้าวรรณ  ครู ชำนาญการ
3
136.00
94 นางสาวจุลาภา ศรีละเวช  ครู ชำนาญการ
8
51.00
95 นายปิตุพงศ์ ฤทธิ์หมุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
66.00
96 นายกฤษณะพล คชสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
46.00
97 นางสาวรจนาพร ผ่องใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
62.00
98 นายชัยพร มิตรพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.50
99 นางสาวภัทร์สิริ งามวิเชียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวมัณฑนา พรมรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
40.00
101 นายธเนษฐ ชวาลสันตติ  ครู ชำนาญการ
1
3.00
102 นายวสุ สวัสดิสาระ   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
103 นายณรงค์ศักดิ์ นันทะสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวทัชชา โพธิ์อุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
13.00
105 นางอบพวรรณ์ รณชิตพานิชยกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
72.00
106 นางสาวมยุรา ภารประดิษฐิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
44.00
107 นางจันทรา เหรียญทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวจุฬาลักษณ์ เปิมรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
14.00
109 นางสาวเมธาวี ขันตี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นายไชยา พรมโส  ครู ชำนาญการ
5
135.99
111 นางสาวธัญญลักษณ์ ชะริโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
42.00
112 นายชำนาญ เปตามะนัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
66.00
113 นายกนิน แลวงค์นิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
54.00
114 นางสาวมณีนุช จันหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
115 นางสาวสิริวลี มาเนียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
128.00
116 นายอธิวัฒน์ สิมบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
117 นางสาวอวิกา อึ่งสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
32.00
118 นางวรรณิดา ธนสินปิติวัชร์  ครู ชำนาญการ
3
24.00
119 นางสาวสุธารี คำจีนศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
32.00
120 นางสาวนิภาพร จันทร์เพ็ญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
121 นายธีระวัฒน์ หนูขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
122 นายวินัย นามมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
123 นายอนพันย์ ปิ่นป้อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
32.00
124 นายธีรพงษ์ ทับทิมบัว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
125 นางสาวจีรนันท์ พงษ์ชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
42.00
126 นางสาวปิยวรรณ ภัทรพิบูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
40.00
127 นางสาวนาฏวิภา กลัสนิมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
128 นางสาวสุภา สามารถกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
39.00
129 นางสาวพิรวี สุวรรณแข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
130 นางสาวจิตติกานต์ คำมะสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
40.00
131 นางสาวศิริลักษณ์ พูลศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
13.00
132 นางนาราพรรธน์ บุญเวียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
32.00
133 นายกษิฏิพงศ์ ไวศะยาณุกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นางสาวหทัยชนก กิมหม็อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
104.00
135 นางสาวภควดี บัวอุไร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
136 นายอภินันท์ ธรรมวงศา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
36.00
137 นายอนุพงศ์ สุวรรณโชติ  ครู ชำนาญการ
4
40.00
138 นางสาวรัตนาวลี แก้วเอี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
139 นางสาวพิมพ์ชนก หงษาวดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นางสาวอนุสรา คงเกต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
141 นายณัฎฐ์ ทวีทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
40.00
142 นางสาวสุริยาพร เลี่ยนเครือ  ครู ชำนาญการ
5
30.00
143 นางสาวพนิดา ผิวแดง  ครู ชำนาญการ
1
8.00
144 นายธนพล เพ็งแก้ว  ครู ชำนาญการ
5
50.00
145 นางณัฐริณีย์ ศรีสถาพร   ครู ชำนาญการ
1
8.00
146 นางสาวเฉลิม อยู่สุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
32.00
147 นายกุศล มีศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
148 นางสาวพรพิมล จารุอนันต์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
110.00
149 นางสาวอรอนงค์ สุขอุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
150 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณาลัย  ครู ชำนาญการ
5
42.00
151 นางสาววรชพร ศรีไทย  ครู ชำนาญการ
0
152 นางสาววิมล สายทองมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
40.00
153 นายภุชงค์ พุแค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
44.00
154 นางสาวแก่นแก้ว สุขลิ้บ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
155 นางสาวอารีรัตน์ สุริโย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
40.00
156 นางสาวลลิตา คำแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
157 นางสาวสุมิตรา ส่งศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
136.00
158 มยุรา ศรีขัดเค้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
33.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
9
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
8
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
6
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
6
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
44