โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 96 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 9 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 87 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สารวิทยา

จำนวน 126

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 4 5 9
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
6
3
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวราตรี เหล่าหะเกียรติ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวปาวาริศา สมาฤกษ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นายกรัณฑ์ ปิ่นสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางพิชญ์สินี คำแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางคมคาย มากบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางจุฑามาศ พัฒนชู  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวฉวีวรรณ เทียนสุน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายธันวา เดชะศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวบุญรักษา อินทรเสน  ครู ชำนาญการ
0
10 นายนวพรรษ ตรีสูน  ครู ชำนาญการ
0
11 นายพรชัย เกตุฉาย  ครู ชำนาญการ
0
12 นางพรรณอุษา พัฒนาวิวัฒนพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายพีระชาติ ศรีมหันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาววิภาพร อำพันกาญจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางศรานตา กฤษฏาสิมะ  ครู ชำนาญการ
0
16 นายสมศักดิ์ พัฒนาวิวัฒนาพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวเสาวลักษณ์ สภานนท์  ครู ชำนาญการ
0
18 นายณัฐพล สุดหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาววิภา มณีเนตร  ครู ชำนาญการ
0
20 สิบเอกหญิงปาริชาติ หมดมณทิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางประทุม. ปานชื่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางสิรินิติ ไทยภักดี  ครู ชำนาญการ
0
23 นายพงษ์ศักดิ์ บัวหุ่ง  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวจรรจิรา ฤทธิชัย  ครู ชำนาญการ
0
26 นางจีรนันท์ ธำรงวิศวะ  ครู ชำนาญการ
0
27 จ่าสิบเอกถนอมศักดิ์ ทองประเทือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวธัญทิพย์ อริยอัครพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวศิรธันย์ สามเชียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวอุไรวัลย์ สมร  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวลดาวัลย์ กันมาลา  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาววีร์สุดา จันทโชติ  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาววนัสนันท์ คำแสน  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวพัชรีย์ สว่างวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางรุ่งเพ็ชร์ สร่องศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางนิภาวรรณ การุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวกฤติยา ปะทังคะติ  ครู ชำนาญการ
0
38 นายทวิตย์ วรรณชัยมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายอธิพงศ์ โชคเคล้าลาภ  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวสนธิกาญจน์ แสงมณี  ครู ชำนาญการ
0
41 นายศุภวัฒน์ คัมภีรานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายนเรศ ล้ำเลิศวัฒนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายไตรรัตน์ ศรีจิตรแจ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวพัฒตวรรณ สีเลา  ครู ชำนาญการ
0
45 นายธเนศ วิริยะมนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายประพจน์ อังคเรืองรัตนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายกิตติพัทธ์ สุขลิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวกัญญารัตน์ อาโรโจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาววิชณี เปรมประยูร  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาววนิดา หลากจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวนิธิวดี ศรีสำราญ  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวจุฑาทิพย์ เจนธนานันท์  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวประนอม สิงโต  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวดาวเรือง เกณฑ์สาคู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวณัฐมน ทองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวอรนันท์ จันทร์ประภาพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายพิชาชาญ สุขประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางวัลวิภา เพ็งประสพ  ครู ชำนาญการ
0
59 นางดรุณี ลี้สกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายอาณาจักร แท่งทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวพิมพ์ประภา ประทุมวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวประจบ แสงสีบับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวธัญธร เวชวิทยาขลัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวเฉลิมศรี เกตุจำปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวอรพรรณ ปัญญาไว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวปิยะมาศ เลิศความเพียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายสิทธิศักดิ์ แก้วเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายโสภณ จุ้ยจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายณัฐพล มั่นเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวนภวรรณ นาคอุไร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวธณัฐฐา สว่างรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวไพลิน ชยามาศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายจตุพร ใจหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวณปภัช หมู่พยัคฆ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางสาวธนิสรา ภู่ไพบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
76 นางสาวนันท์นภัส อรุณไพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวประวิดา จันที  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวธีราภรณ์ ผลกอง  ครู ชำนาญการ
0
79 นางสาวสุวิมล จันต๊ะสุรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวกนกลักษณ์ แปงปางใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวขนิษฐา เคียนตะขบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวเยาวลักษณ์ วงศ์สิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวประภาวดี เจริญจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวสุกานดา แก้วทองพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวจิราภรณ์ ปกรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาวสุนิสา วาริน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายวรางค์ สุจริต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาววีนัฐดา แก้วโท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวนิรชา สุวรรณมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวอนัญญา วันทยานันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวเจนจิรา แอ่งบัวใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางอรุณรัตน์ คัมภีรพจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวจิดาภา โสภณธรรมภาณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นายปภังกร จันทร์หอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวทิพย์รวี เตชะหงษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสุชีนันท์ ณ จันทร์  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
14