โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 72 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 75 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ราชดำริ

จำนวน 117

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 6 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 6 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 7 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 4 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 10 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 3 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 7 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 27 48 75
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
10
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
3
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
7
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
3
3
0
0
6 ศิลปะ
3
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
6
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
5
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
47
13
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง สายสรรค์พงษ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางกฤตติกา วงศ์อัศวิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางจิราภรณ์ เลียงชัยศิริ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางธัญดา ศรีวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางจนันท์พร โสตถิกพันธุ์วราภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายปริญญา นุ่นโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาววรรธนวรรณ พิทักษ์ทรัพยากร  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวพิกุล พุ่มสี  ครู ชำนาญการ
0
9 นางภิญญดา อินทรสุริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางอรภาณีย์ จุรีย์พรทวีฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางวิชชารี รักธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางรัฐนภา รัชชะจิตติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายสุธรรม เอี่ยมสากล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสุบิน ส่งแสง  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวอโณชา พงษ์แฉล้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางอัชรา จันทรภักตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายอิทธิยา เกิดสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางอุทุมพร เจริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางขนิษฐา เสนาพิทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวกาญจนา บุนนาค  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวสมหมาย สว่างเนตร์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวณัฐชริดา บัณฑุกากาญจน์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวสายชล แสงจันทอง  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสุภัชชา เวชวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายสมพร สิมมา  ครู ชำนาญการ
0
26 นายวสันต์ เลื่องลือ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาววัลลภา พงษาเทศ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาววิริญญา ภาสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายวุฒิไกร สาตี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวปาณิศา กล่ำวิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวมิณฑิตา ดอนป่าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวปานิสรา วงศ์คำหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวทัศนีย์ กระแสสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายเลอคัลลาล ลาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายอภิเดช เกษสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวกมลชนก สิงห์คำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายธนาธร ปัญญารังกา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายวิโรจน์ ทาวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
23.00
39 นางเพ็ญศรี ภู่กัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายสิทธิพร สุขเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายวิษณุพล ศิวินา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวมัลลิกา คุณสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายชลศรัณย์ มีดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวเพ็ญพร วงค์ศรีจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายก่อพงษ์ พันนาเหนือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวขวัญภิรมย์ สีออน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายปิยะ มีจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวรุ่งรัตน์ พันนาเหนือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวสกุลรัตน์ บัวคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวหทัยรัตน์ พละศูนย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวสุชาวดี เกตชนก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายชลนที พั้วสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวกฤตภัต มังคละ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายปุณณภัชร์ ไชยพรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายธีรภักดิ์ จันทะคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางเบญจพร ตรีระมาตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางมณีรัตน์ แก้วเเดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวนาริพรรณ เขียวเล่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวศุทธินี เพียรไพบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวธนัชพร อุ่นน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวธิดา สิงหเดชวีระชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายวิรัตน์ ธรรมโหร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายวีรยุทธชัย กรุณา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายมาโนช พันนุด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวปิยาภรณ์ นาคนาเกร็ด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวกฤษฎิ์กนิษฐ์ ประทุมมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวมยุรา บุษบิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายวัชระ อยู่สวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางกษมาพร ศิริเมฆา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางมัทนียา สุดจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวเพ็ญพร นันต๊ะเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 ว่าที่เรือตรีธนวรรธน์ สุวรรณปาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
2
 
รวม
17
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0