โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 69 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 42 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 27 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วัดราชโอรส

จำนวน 71

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 4 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 5 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 6 8
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 3 4
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 28 42
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
2
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
3
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
4
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
0
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
1
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
2
1
0
8 การงานอาชีพ
0
4
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
16
16
9
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอนันต์ ศรีบุญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวมนันยา อำพันทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวปฐมาภรณ์ กรโสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวนภัสภรณ์ เกตทอง  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสุวรรณา พันธ์มา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวกัญญภา หลักเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางฆฏนาวดี มะหะเลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 จ่าสิบเอกนัทธพงศ์ เพชรส่งศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวนุชนารถ ภัทรเกียรติพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวพาณี ดีสุขพร  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวฤดีวรรณ มาดีกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางจิราภา ลิ้มศิริเกียรติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางณัฐชนันท์พร ลิปภานนท์  ครู ชำนาญการ
0
14 นายสุระคม กรรณรงค์  ครู เชี่ยวชาญ
0
15 นางเพียงพร สุโชดายน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายมนัส ประเสริฐสวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
17 นางลักษ์ธเนตร สุริยะเรืองรัศมี  ครู ชำนาญการ
0
18 นายอดุลย์ สุทธิแสน  ครู ชำนาญการ
0
19 นางกาญจนา ปรีดาศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย  ครู ชำนาญการ
0
21 นางมนสิชา สุทธิแสน  ครู ชำนาญการ
0
22 ว่าที่ร้อยตรีสันติพร ภู่สาย  ครู ชำนาญการ
0
23 นายศุภชัย กิ่งรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางโสมศิริ แฝงเมืองคุก  ครู ชำนาญการ
0
25 นางวรดา ศรีอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวณิชาภา ดอนกันหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสุมิตรา ดีมี  ครู ชำนาญการ
0
28 นายกัณฐ สมหวัง  ครู ชำนาญการ
0
29 นายอรรถพล บัวทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายเอกชัย ณ ประสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวมนชนก กระจ่างพุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายณัฐพล นุตยางกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางอรสา อินทุกานตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวสิริเพ็ญ ชัยศิริมหามรกต  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาววัลวิภา อินวันนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวนิภาภรณ์ พวงปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางชาลิตา บวรรับพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ ยิ่งสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาววรรณกร สมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางรุ่งฤดี อภิชัยสุขสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายศุภลักษณ์ สาธิตนาถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายวีระวุธ ทวิไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวพิลาศลักษณ์ ดำรงพรพิพัชร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวยุพิน เกษตรศิลปชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวหฤทัย เปี้ยนสีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 ว่าที่ร้อยตรีหญิงภรณ์ทิพย์ กลิ่นเพ็ชร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาววิภารัตน์ เขียวศาสตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวสุชีรา ชวาลพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวขนิษฐา พุ่มสงวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวอัชฌาภรณ์ ตันติดำรงกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายนพคุณ มีมานะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 ว่าที่ร้อยตรีมนตรี ชูแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายตรัส วงศ์แสนสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวพรทิพย์ บัวบาลบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวสุภัคษา สรรพคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาววิชชุญา สุเจตน์จิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวชนานาถ ปรีชาศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวทักษิณา เพชรรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นายกมนณพ ขำด่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายธวัชชัย เค้ามูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายอภิมุข จิตรพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางทัศนี ไชยสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายวชิระ ตั้งประสาทสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาววรางค์รัตน์ จันทร์นิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวปัณชญา คำแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวสุณัฎฐา อยู่เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายพัชรพล ชลกาญจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวชัชชฎา เอี่ยมสูงเนิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
17