โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 65 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 3 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 62 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บางมดวิทยา

จำนวน 68

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 0 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 2 3
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
2
1
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสุนิสา สายบัว  ครู ชำนาญการ
0
2 นายธีระยุทธ อ้วนวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายศิริภัทร มั่นเศรษฐวิทย์  ครู ชำนาญการ
0
4 นายสุชาติ พละศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวจินดามณี โพธิ์แมนกุล  ครู ชำนาญการ
0
6 นางศิริวรรณ อุทัยสาร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางฉาย สุบงกช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางธนัญภรณ์ ศรีแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวจุฬาลักษณ์ พู่วณิชย์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางจันทร์เพ็ญ นิธิยานันท์  ครู ชำนาญการ
0
11 นายเกริกกุล เลาหะพานิช  ครู ชำนาญการ
0
12 นางทิพพ์พิชญ์ชา เม้ยชม  ครู ชำนาญการ
0
13 นางสาวรุ่งฤดี ตั้งจิตสิตเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวอัชลี รอดประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
15 นางวลัยรัตน์ ยิ่งดำนุ่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางอินทิรา สิงห์คำมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางโชคดี ศรีปทุมานุรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวอทิตยา ศรีน้อย  ครู ชำนาญการ
0
19 นางวัลฤดี จัตุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวกัญญภา สังข์คุ้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวทิติรักข์ ชวนเกษม  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวพิมพ์ฐินันท์ ดิลกสุนทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางจันทรา สงวนทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวจีรภัทร ฟักขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายประเสริฐ สว่างวงศ์ธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางชัญญานุช เซี่ยงฉิน  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวอรสา ดิษฐเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวดวงกมล กลิ่นดี  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวสาวิตรี จุ้ยทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวนันทพรฬ์ สมจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางวาสนา ปิยะมาดา  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวเทวี ทาเหล็ก  ครู ชำนาญการ
0
33 นายศิริศักดิ์ ถาวรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายประพาฬ แก้ววงษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายอาทร น้อยบุญญะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางเกศกนก สุภากรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวอรรณอลันธ์ เพชรทองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางกาญจนา ไชยวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
39 นายณัฐพงษ์ สงคราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางเบญจวรรณ นิลมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวศศิธร สีทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ หินเมืองเก่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายยศกร เรืองไพศาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายอัศวิน ดวงจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวเกศินี ทองทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวชนิสรา สงวนไว้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวภรณ์ทิพย์ คำเพียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวภาวิณี กุลวาทะศิลป์วงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวปรียานุช ศรีสุขคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวจิราวรรณ ไชยปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวสุพัตรา จำปาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายสุทิวัส เชาวน์ชำนาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวสุคนทิพย์ ยศวังทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายบริบูรณ์ พรหมสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวสาธิกา คุตกาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวญาดา คำเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสอาดชนม์ ชมดอกไม้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวสุวรรณา โพธิ์แมนกุล  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวรัตนากร ศรีคุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวอุไรพร ทองคำตอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาววราภรณ์ เขียนนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวชุลีพร เอี่ยมประดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวณัฐฑิตา เหยียดรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวสัจจพร นิ่มนวลงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
16