โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 64 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 65 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

จำนวน 92

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 7 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 5 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 8 10
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 5 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 9 13
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 6 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 18 47 65
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
8
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
3
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
4
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
9
4
0
0
0
6 ศิลปะ
4
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
1
4
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
39
19
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวปรานิสา ทองอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
50.00
2 นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์  ครู ชำนาญการ
3
30.00
3 นางกาญจนา จำเนียรพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางเครือวัลย์ ปลื้มสุข  ครู ชำนาญการ
4
53.00
5 นางจิรัฐิติกาล ก้อนเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
21
140.00
6 นายชูชาติ นันทพานิช  ครู ชำนาญการ
3
18.00
7 นางสาวพรพิมล ติบรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางพัชรินทร์ ชูเมฆ  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
72.00
9 นางศรินรัตน์ กิตติพิชญอัมพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
10 นางรัตนา ยอดนารี  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
88.00
11 นางสาววราเพ็ญ โกมะหะวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางพรรณี ศรีสยามไพศาล  ครู ชำนาญการ
3
48.00
13 นางประนอม สิทธิไกร  ครู ชำนาญการ
6
80.00
14 นางภาณี บุญตามช่วย  ครู ชำนาญการ
5
54.00
15 นางสาวจุฑารัตน์ ไวยดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
11
136.00
16 นายขิง ขอพึ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
17 นางสาวอำไพพรรณ สวนสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาววริศรา ทุมาโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายวิจิตร เย็นเสมอ  ครู ชำนาญการ
0
20 นายธีรยุทธ รื่นวุฒิ  ครู ชำนาญการ
12
210.00
21 นางสาวภาพินี มหาโชคธรณี  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวนิศารัตน์ เผ่ากันทรากร  ครู ชำนาญการ
1
12.00
23 นายอนันต์ชัย คติธรรม์กุล  ครู ชำนาญการ
4
42.00
24 นางสาวปิยมาศ เย็นกลม  ครู ชำนาญการ
1
8.00
25 นายธนัช เสาร์โสภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวกาญจน์สุดา ดวงใจ  ครู ชำนาญการ
4
64.00
27 นายธนชัย นิลพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสุชีลา คงนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวเปรมิกา มงคลยุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางจิณพัต อยู่แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาววรัทยา ธนพัฒน์รุ่งโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
32 นางสาวพิชญากร ชัยฤกษ์  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวดารัตน วรธรรมพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
10
155.00
34 นางสุธารัตน์ สียางนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวอัจฉราภรณ์ พรมธิดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายจักรพันธ์ เขียนเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
64.00
37 นายพิทักษ์ชัย แก้วพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 ว่าที่ร้อยตรีนิติกร สมชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
39 นายวิทวัส ชูจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
154.99
40 นางสาวการเกตุ ธัญญเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
68.00
41 นางสาวอมรวดี ทัพช่างไม้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
106.00
42 นายกันตภณ พิทยาพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวพีชนิกา จิตรมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวปภิญญา งามพิพัฒน์ชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวภัคชนัญ ศรีจ๊ะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวนฤมล ธรรมไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายนวพล รัตนรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายอนุรักษ์ จิ๋วสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
49 นางสาวพิมพ์ชนก ติรเดชาฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวภักดิ์สุดา เจริญวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑาพรรณ กินามณีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
72.00
52 นางสาวจีราพร วอนเจียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
112.00
53 นางรัชดาพร บุญมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
70.00
54 นางสาวพิชรินทร์ ช่วยเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายกรกฤช ศรีพุทธากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
50.00
56 นายมารุต ศักดิ์แสงวิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
32.00
57 นางสาวชาลิสา มหามาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวพราว เรืองรุ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
15.00
59 นางสาวหทัยทิพย์ จันทวงศ์   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
9.00
60 นายปฏิวัติ สุภาษี   ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวปิยธิดา สะใบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
120.00
62 กวิน รอดแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 สุทธิวรรณ จิ๋วสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสุมาลี สิริสุขสมภพ  ครู ชำนาญการ
0
65 นางสุทธิศรี สมิตเวช  ครู ชำนาญการ
13
268.99
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
10