โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 74 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 7 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 67 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สันติราษฏร์วิทยาลัย

จำนวน 79

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 0 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 3 7
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
5
1
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวธีรนุช สังขศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นายวิทยา พุ่มยิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวรัสมี โทอุตทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายศิริพงศ์ พูลเทียบรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
5 นายพิษณุ กุศลวงศ์  ครู ชำนาญการ
0
6 นายพีรยุทธ เรืองวราหะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางประไพ กลับไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 ว่าที่ร้อยตรีเยียน หลวงคล้ายโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายสุวรรณ ผาดไธสง  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวปราณี ปิ่นแสง  ครู ชำนาญการ
0
11 นางวัชรี ใจวงศ์เป็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวกัญญ์วรา ผลเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายวิญญู คงสถิตย์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวนภัทร พันธ์คง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวสุวิมล ช้างแจ้ง  ครู ชำนาญการ
0
16 นายสมบูรณ์ ศรีลุปะบาต  ครู ชำนาญการ
0
17 นางวิระภรณ์ ปานจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางจุฑารัตน์ สมบูรณ์หิรัญ  ครู ชำนาญการ
0
19 นายภีระเมศร์ มีช้าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายองอาจ เด็ดดวง  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวตุลลิยา บุพพัณชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายชัชวาล สุรวิทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายวิศิษฎชัย ภูวิภานนท์  ครู ชำนาญการ
0
24 นายจรูญวิชญ์ ผลสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวณัฏฐ์วรินท์ แย้มปั้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
57.00
26 นางสาวดนุรี เงินศรี  ครู ชำนาญการ
0
27 นายสุกิจ ประเสริฐกลิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายปริญญา ประเทศ  ครู ชำนาญการ
0
29 นายก่อกิจ ธีราโมกข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นายนาวี ศรสำเร็จ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางชุลี แย้มเกษร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวปิยาภรณ์ ปรีเปรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายชุมพล ผิวงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวจินดารัตน์ แก้วพิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวนาตยา โตแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวมนรัตน์ แก้วเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวเตือนใจ พงศ์จิระชาคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสาวภัทร พงษ์เจริญไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวกมลธร กิมอารีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวสุวิษา จูเจี่ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวนิภาธร มุลกุณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวพักตร์วิภา หน่อสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายปวริศ พรหมเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวผจงจิต จำนงค์สุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวฐิติพร จันทร์ตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวกมลรัตน์ จันทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางณัฐณิชา แสงเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวอุบลรัตน์ หัสดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวนารินี อดุลทิฐิพัชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวอมรรัตน์ มาเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
51 นายสังวร ชมภูมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวอลิษา อนนทสีหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาววิวารัตน์ กวางประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวอัญชลี ปราบนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายสุรศักดิ์ คำพุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายวุฒิชัย ตระการไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวปิยาภรณ์ ไชยหานิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวทัศน์ทอง เข็มกลัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวอนงค์ อัตตะโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวศศิกานต์ หมายสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางพัชรียา อุนธุโร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวกานต์ธิดา แก้วกาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวภัทราภรณ์ คำเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวภัทรวรรณ ตรียสรศัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวนัทรียา เกลื่อนพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายวันชัย แคล้วภัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายลิขิต น่วมนุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาววิภาวี รัตนวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวพชรภัทร หลักบ้าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวธิติยาพร ทองเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาววรรณนิษา เรืองเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวสุดารัตน์ โยชน์เยื้อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวภัทรฐ์นรา โชติกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นภาวรรณ แสนทวีสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
10