โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 78 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 1 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 77 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ลาดปลาเค้าพิทยาคม

จำนวน 87

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 1 1
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายไชยรัตน์ สุขรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายธนะพรหม พรหมวราทร  ครู ชำนาญการ
0
3 นางภัสสนันท์ อาจนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวชลิตา อรชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวปาวีณา การะเกษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวขนิษฐา ควรอาจ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสุนิตา พิทักษ์วงศ์  ครู ชำนาญการ
0
8 นางวิไลลักษณ์ ปิ่นแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวนงลักษณ์ วงศ์ถนอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาววิรังรอง ทวียนต์เนรมิตร  ครู ชำนาญการ
0
11 นายจำปี รวงทิพย์แก้วกระดาษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายพลกฤษณ์ เกิดคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวรุจิรา ยุภาคณิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวอารยา บุญญะดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวพรรณราย งามดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวเทวธิดา ทองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายคณากร อริยจิรากรสิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายปริญญา พันอะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวพิชญาอร ผลดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวนิสาพร สมเพท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวพรพิมล คล้อยสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสาวพิศพิศุทธ์ ลาภบุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวรสสุคนธ์ เกิดแก่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวชลิตา อรชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายจิรกร คำสัตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวกันยาพร ทำดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวเพชรรัตน์ พันธุ์สุจริตไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายณัฐพงษ์ ศิริปุณย์  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวนิสามณี ศรีบุญเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวสิริพร สายแวว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายพจนินท์ นัสดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวศรีวรรณ แสงศรีเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางทรัพย์ทรวง ชลสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายนิคม คำดี  ครู ชำนาญการ
0
35 นางบรรเจิด พฤฒารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางบุษยา เวชปรีชารักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายไพฑูรย์ รัตนคม  ครู ชำนาญการ
0
38 นางรัตนกานต์ วรรณตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาคร ผ่านสำแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสุนันทา พงศ์ชาญวิทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายอรรคพล คำภู  ครู ชำนาญการ
0
42 นายศักดิ์ชาย ไพรวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายอนุชา สุระถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายวิชัยโชค สร้อยทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวทิวาพร เข็มศิริ  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสุภาพร สิงห์ยอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายพีรเจตน์ ตั้งวงศ์เลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวสุรียาภรณ์ ดวงดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวณัฐณรัณ คุ้มวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวอรอุษา ศรีกนก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายศราวุธ เจียมเจริญศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาววัชรี เลี่ยนบรรจง  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวพิมพ์นภา วัฒนกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวจารุวรรณ แก้วหล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวพิไฬภรณ์ สังวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายพัฒนพงศ์ ลาภบริบูรณ์  ครู ชำนาญการ
0
57 นายบุญญฤทธิ์ วิปุละ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายสฤษดิ์ จันทร์เติม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวดารารักษ์ สูงสิริยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวธศิญา ยอดดำเนิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวหนึ่งฤทัย สุขสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายธนวิษณ์ ศรีจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายมัธยัสถ์ ทองธิราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายธีรชัย พลรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายพสุ เข็มทองคำดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวนิดา วัฒนเศรษฐานันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวนันทินี วรรณะศิลปิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวจุรีพร เจริญผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายนฤศรณ์ วิมลประสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวจรรจุรี จันทร์เกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวณัฐชยา ชูกิตติวิบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 ว่าที่ ร.ต.หญิงจิตราภรณ์ ยศมูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวเสาวลักษณ์ ต๊อดแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายวิพุธ แซ่แต้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายอุเทน ตู้ประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายโยธิน ใจอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวอังคณา บุรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นายวัชระ รัตน์บ้านด่าน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
2