โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 188 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 199 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -11 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สตรีวิทยา ๒

จำนวน 215

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 23 26
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 12 17 29
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 26 43
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 15 21
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 24 26
0
0
0
0
6 ศิลปะ 6 6 12
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 4 11
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 8 7 15
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 12 14
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 2 2
0
0
0
0
  รวม 63 136 199
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
17
7
1
1
0
2 คณิตศาสตร์
10
12
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19
17
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
14
3
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
13
12
1
0
0
6 ศิลปะ
7
4
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
6
4
1
0
0
8 การงานอาชีพ
10
3
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7
6
1
0
0
11 อื่นๆ
0
2
0
0
0
  รวม
103
70
25
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอภิชาตินันท์ อนันนับ  ครู ชำนาญการ
0
2 นางพิชญากร ลิ้มทองสุข  ครู ชำนาญการ
0
3 นางนิรมล จุลพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายสรายุธ เนียมประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายประจวบ อาชวาคม  ครู ชำนาญการ
0
6 นางปรารถนา อุบลสถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางพจธนา วิภาวิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสุฤทัย พึ่งโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางกัทลี เลขานุกิจ  ครู ชำนาญการ
0
10 นางเจตนา ลี้สุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวฉันทนา สังขสุดประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
12 นายเฉลิม กระแสสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายธราธิป เสียงล้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายเชิงชาย เหมพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายณรุจ ศรีวชิรวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวสุธิดา คุณสันเทียะ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางลักขณานันต์ คุปตบุตร  ครู ชำนาญการ
0
18 นางปัญญานุช รสนิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายพิเชฐ รมฤทธา  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาวณภัคมนต์ เกตุวิมลสมศิริ  ครู ชำนาญการ
0
21 นางมารศรี ว่องภัทรา  ครู ชำนาญการ
0
22 นางสถาพร เหมพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางวนิดา คตจำปา  ครู เชี่ยวชาญ
0
24 นางวรางคณา จันทร์ประกอบ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางวิมลรัตน์ เนาวรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางศรีสมัย สอดศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางศุภางค์ ทิฐิธรรมพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายสุชาติ ฉัตรศิรินานนท์  ครู ชำนาญการ
0
29 นางแสงอรุณ กาญจนครุฑ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวภภัสสร ภานุเกียรติประวัติ  ครู ชำนาญการ
0
31 นายอภินันท์ หมวดชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางอุบล เจริญศรีวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายเอนก จันทร์ไทย  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวระวิวรรณ รักษาชนม์  ครู ชำนาญการ
0
35 นางภัทรลักษณ์ โพธิ์คง  ครู ชำนาญการ
0
36 นางปรียาภรณ์ ตระการจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
37 นางสาวสายฝน อุ่นเพชร  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวศันสนีย์ สื่อสกุล  ครู ชำนาญการ
0
39 นายชาติชาย สิงห์ทองบุญ  ครู ชำนาญการ
0
40 นายประเสริฐ นิยมทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
41 นางวัชราภรณ์ จาวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
42 นายเอกชัย สีดำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวจิตฏาภา อินทจักร์  ครู ชำนาญการ
0
44 นายนิพนธ์ เผือกเพี้ยน  ครู ชำนาญการ
0
45 นายวรวุฒิ สะเดา  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวพรธิดี ดำกลิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวธันว์วดี เลี้ยงสมบัติเตโช  ครู ชำนาญการ
0
48 นางปาทิตตา นิธิสันถวะคุปต์  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวกมนนิษฐ์ สมรวิบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
50 นางณัฐพร ขำสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
51 นางวัชรารัตน์ บุตรหึงษ์  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวอัมรา กะมะโน  ครู ชำนาญการ
0
53 นายอดิศักดิ์ สท้านโยธิน  ครู ชำนาญการ
0
54 นางสาวปานฤทัย เนื่องศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวรุ่งนภา เจริญสุข  ครู ชำนาญการ
0
56 นายศักดิ์สิทธิ์ วารีสระ  ครู ชำนาญการ
0
57 นางปิยมาศ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวพิรพรรณ วงศ์พรเพ็ญภาพ  ครู ชำนาญการ
0
59 นางนลินาสน์ เข็มณรงค์  ครู ชำนาญการ
0
60 นายภาณุมาศ หอมลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวขวัญชนก ภิญโญทรัพย์  ครู ชำนาญการ
0
62 นางสาวณภาภัช ภูชัยศรีสัมฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
63 นายนิธิ ศรีสดใสสกุล  ครู ชำนาญการ
0
64 นายปรเมษฐ มรุธานินทร์  ครู ชำนาญการ
0
65 นายประทีป บำรุงสิริขันธ์  ครู ชำนาญการ
0
66 นายอนุสรณ์ รักษาควร  ครู ชำนาญการ
0
67 นายอนุชิต ศรีเสนา  ครู ชำนาญการ
0
68 นางอัญชนา เศวตะพุกกะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางหทัยทัต บุพพะเนติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นายปิยะ เนียมรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวสุนีย์ สมชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายวิชิต ศรีพนม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางอุบลวรรณ อภิยานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 ว่าที่ร้อยตรีศุภฤกษ์ จันต๊ะยอด  ครู ชำนาญการ
0
75 นางจันท์สุดา แก้วงามพรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
76 นางสาวริญชยา สุดาเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 ว่าที่ร้อยตรีสิทธิ สุริยันยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวชลธิชา นินเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวรุ่งระวี กึกก้อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวปริมาพร มุทุจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวลักษณวดี จิตพยัค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นายธงชัย เดือนเเจ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวสกาวรัตน์ พานทอง  ครู ชำนาญการ
0
84 นางสาวปุญญิศา น้อมถวาย  ครู ชำนาญการ
0
85 นางสาวรักษ์ศิริ ดำริห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายพรอานน สรรพนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวลภาพิม เนตรวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายนิเวศน์ บัวทองใส  ครู ชำนาญการ
0
89 นางสาวรัตนา สาหลาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวชนิดา ประมูลผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางศิโรพร เปลี่ยนศรี  ครู ชำนาญการ
0
92 นางสาวมณฑา ปานทองคำ  ครู ชำนาญการ
0
93 นางสาวกนิษฐา กสิผล  ครู ชำนาญการ
0
94 นางนิศากร เลิศสุดยอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวสุวิมล ไชยยศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวมณทิรา สุขวิสิฏฐ์  ครู ชำนาญการ
0
97 นายสุทธิพงษ์ สุขพิศาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายปรัชญา เจริญชีพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางสาวประภัสสร สุพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายอธิพันธุ์ ทองรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางจีระพรรณ คีลาวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นายนิมิต พรพระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวสุกัญญา ตรงต่อการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางชินานาฎ ปาณิกวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
105 นางสาวจรรยา หนูบุญรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวลัดดา น่วมฟั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวนภา บุณยประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นายพงศกร นิตย์มี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวกรรณิการ์ ทะนันใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวชนกนันท์ ภาคภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวณภัทร ภิรมย์พานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นายกฤษณะ หนูแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางประภาพิชญ์ ด้วงทองสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางสาววราพร เนืองนันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางสาวจารุวรรณ พังยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวนฤมล อบสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นายปรัชญา เจริญศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวกัลยา ศรีชาเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นายเรืองวุฒิ ทัศนะสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
120 นายพชร พลเยี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางสาวปวีณา แก้วเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 ว่าที่ร้อยตรีเบญจมาศ บ่มไล่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นายฤทธิรณ สิงห์เริงฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
124 นายราชันย์ โฉมไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นางสาววิชญนาถ เรืองนาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นายวันชนะ ฤกษ์สมุทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางอิสรีย์ บัวขม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นายธงชัย โพธิ์มงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นางสาวปาริฉัตร แสนณรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางสาววิไลวรรณ ช่างแย้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นางสาวกันยากร แก้วอาสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นางสาวอรพินท์ พิศงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นางสาวจีระนันท์ ระวีย์วรากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นางสาวเนียรนภา คำภูเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
135 นางสาวปภานันท์ ฟักเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
136 นางสุทธิษา หมอจีด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 นายสหชัย ศิลาอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
138 นางนันทพร สท้านโยธิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
139 นางสาววันเพ็ญ ธรรมจักร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นายสวัสดี อรัณยะกานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
141 นางสาวสริภรณ์ แจ่มใส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นางสาวกัญธนัช ชุมภูชนะภัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
143 นางสาวจิราภรณ์ เหลืองสินศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
144 นางสาวพิมพิสุทธิ์ ภัทระวิจิตร  ครู ชำนาญการ
0
145 นางจิรพร ธีระบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
146 นายพชร นารัตน์  ครู ชำนาญการ
0
147 นายศักดินาณันพ์ อัครเสนากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
148 นายณัฐพงษ์ ทรงผูกจิตต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
149 นางสาวกาญจนา ภิญโย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
150 นางสาวไพลิน ทองมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
151 นางสาวศศิวิมล ทรัพย์สังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
152 นางสาวพนิดา นิรมาณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
153 นางสาวภาวิณี แอสมรัง  ครู ชำนาญการ
0
154 นางสาวชนิสรา รัตนรังสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
155 นางสาวปราชญ์นา จันทร์เทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
156 นางสาวนพวรรณ ใสวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
157 นางสาววิชฌญาดา เทียนขาว  ครู ชำนาญการ
0
158 นางสาวภัทราพร รักพร้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
159 นางสาวยวนณภา พุ่มจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
160 นางจิตราภรณ์ บริพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
161 นางสาวจุฑามาศ โอ่แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
162 นายเทวินทร์ วันเทวิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
163 นางสาวยุพิน แก้วสีหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
164 นางสาวสุรีรัตน์ ภูมลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
165 นางสาวศรัญยา ทวีชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
166 นางสาวสุพรรณ แสงเพ็ชร  ครู ชำนาญการ
0
167 นางสาวศรัญญา ลีโมบล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
168 นางสาวกฤตยา หงษ์คำภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
169 นายชัยพิวิชร์ ฉาสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
170 นายอภิวัฒน์ แก้วระย้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
171 นางสาวกรรณิการ์ แตพันดุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
172 นายพงษ์ณกิจ ปริกเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
173 นายนฤดล แสงประดิษฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
174 นายชัยวัฒน์ บำรุงญาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
175 นางเบ็ญจลักษณ์ บุญขัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
176 นางสาวปิยะชญา ศรีหรั่งไพโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
177 นางสาวนิจจารีย์ โหตระการศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
178 นางสาวจิราพร มรกฎเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
179 นายพิษณุ พูลเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
180 นายวรวุฒิ อินต๊ะชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
181 นางสาวพรรณรมณ รัตเลิศอภินันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
182 นายกฤษณศักดิ์ มงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
183 นายจรงค์ คำสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
184 นางสาวจิราพร มรกฎเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
185 นางสาวธิดารัตน์ มูลเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
186 นายธนัทภัทร จิรภัทรเขมกุล  ครู ชำนาญการ
0
187 นางสาวจิยาวรรณ เนื่องฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
188 นางทวีวุฒิ สุริบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
2
 
รวม
22
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0