โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 53 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 0 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 53 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ราชวินิตบางแคปานขำ

จำนวน 75

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 0 0
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
0
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอภินันท์ ก้อนกลีบ  ครู ชำนาญการ
0
2 นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางนงลักษณ์ คำปัญจะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวขวัญเรือน ผมธรรม  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวจิราวดี เงินแถบ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางชุลีกร ดีชูกชกร  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวละอองฟ้า บุญขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวกิ่งกาญจน์ รักไทรทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวนลินี วรรณสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาววิภาดา กฤตยาขวัญเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสุรีย์ ตันสถิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางนิดา มีสถิตย์  ครู ชำนาญการ
0
13 นายภาคภูมิ ทิพย์วารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวสุทธิตา กาญจนคลอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางจรูญรัตน์ พันธุมชัย  ครู ชำนาญการ
0
16 นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายสุวิชา บำรุงเขตร์  ครู ชำนาญการ
0
18 นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางเนตรนภา แสงกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวกนกวรรณ ใจสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายพิพัฒน์พงษ์ ยาวิเลิง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางภัทรพิมนต์ ขันปาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายนพดล จตุไพบูลย์  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวมัตติกา ธินันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายนิยม บุริวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาววรางคณา ไฝชอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวอาณัชชา สามานุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวพิชญากร แก้วพิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาวนฤมล บุญเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายปิติพงศ์ เวียนทอง  ครู ชำนาญการ
0
32 นายหิรัญรัชต์ สุวรรณรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวศศิธร พาหุรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายสิทธิชัย ศิริผ่องแผ้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวพรทิพย์ ชูดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวจินตนา ชิดเชื้อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวศรัณย์รัชต์ ศุภรณ์พานิช  ครู ชำนาญการ
0
39 นางฉันทนา อ้นวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวศิริมา สิงหพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวธัญชิตา โมขศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวจิรภัทร ปิ่นทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวธนิดา พ่วงศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวนิตยภัทร์ ธาราสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวศิรดา แก้วป่าระกำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายสำเนา คล้ายเชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางฐานิพรรณ อรจุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวศรัญญา แสงสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายไชยวุธ สุนทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวอติพร สกุลซ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวกมลวรรณ เจนวารินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวนฤมล สีติภูตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
1