โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 95 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 10 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 85 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

จำนวน 158

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 0 0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 3 7 10
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
1
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
4
0
5
1
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวพิชดารัตน์ ถาพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวภาชินี นิลไชยพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นายเมธี สงจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
4 นายศราวุฒิ ขันคำหมื่น  ครู ชำนาญการ
0
5 นายกัณทัศน์ สวัสดิชัย  ครู ชำนาญการ
0
6 นางเกสร แสงสุริยัน  ครู ชำนาญการ
0
7 นางโกญจน์มาศ จันทมุณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวชื่นหทัย จริยประภาพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นายชุมพร แก้วชา  ครู ชำนาญการ
0
10 นางธัญสินี ฐานา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายนิพนธ์ กฤตสิน  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวประไพพร วิวัฒนาเจริญกุล  ครู ชำนาญการ
0
13 นายปรีชา ผังดี  ครู ชำนาญการ
0
14 ว่าที่ร้อยตรีพจน์ แสงมณี  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวพิศมัย รุ่งเรือง  ครู ชำนาญการ
0
16 นางเพ็ญศรี ปาทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวเพ็ญศิริ จารุจินดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายยงยุทธ เอี่ยมเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวรัชนี มรุตกรกุล  ครู ชำนาญการ
0
20 นางวันเพ็ญ จงคิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางศิริรัตน์ เชาวน์เสฏฐกุล  ครู ชำนาญการ
0
22 นายสมชาย วัลลภธารี  ครู ชำนาญการ
0
23 นายสมพงษ์ เกียรติสถิตกุล  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสายสุนีย์ ตันเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวสีนวล มรุตกรกุล  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสุจินต์ ภวังคนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายสุทธเนตร ฤทธิโชติ  ครู ชำนาญการ
0
28 นายสุปัญญา ภูมิฐาน  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวเสาวภา โสภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางอนงค์ บุญเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
31 นางอรวรรณ สงวนนาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางอรสา เสร็จวัฒนารักษ์  ครู ชำนาญการ
0
33 นายอรุณ น่วมสำลี  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวทุ่งทอง สุดสวย  ครู ชำนาญการ
0
35 นางวีณา เพ็ญพิมล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางดรุณี ดีประชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางภัททิรา จวบความสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางวิภาพร สุวรรณอำไพ  ครู เชี่ยวชาญ
0
39 นางรุ่งอรุณ พนัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาววัสสิกา จันจรัส  ครู ชำนาญการ
0
41 นางยุพิน ไวไธสง  ครู ชำนาญการ
0
42 นางเกศินีย์ แจ่มจรรยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางวันเพ็ญ จิตรพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาววรรณิสา แตงทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายศตวุธ หรือโอภาส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวเพ็ญพิศ โสตถิสารากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางอุทุมพร จิตรแสวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวศริญญา นาคจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวศยามล แย้มยิ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวสมิหลา สุดทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวกมลรัตน์ คุณะสิทธิ์ศิร  ครู ชำนาญการ
0
52 นายชาญสรรค์ วรรณวิชญวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายวีร์สานต์ มีมูซอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวภรภัทร นันสุนานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายอลงกฤต ตราชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางจงกล นุ่มไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณา บุญวิก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวอมรรัตน์ ศิริอมรพรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวรัตติมาลย์ ล้วนวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
60 นางสาวแพรพรรณ คำภามิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวกิ่งดาว จำปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายชัยยากรณ์ กอบกำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางนิศากร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
64 นางสาวอนงค์ เกิดมั่งมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางสาวจินตนา น้ำกระโทก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางจตุพร บรรจงแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสาวปานรัชนี ลิ้มพิมลรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายสมยศ สุมาลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายกฤษฎา โพธิ์น้ำซับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวเสาวลักษณ์ พลอยทับทิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวนุจรินทร์ ปรีชากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายเสกสรรค์ พลทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายณัฏฐชัย แสงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวจิตติมา นุตะมาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวมินตรา ลายสนิทเสรีกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวพฤกษา เลิศวิจิตรจรัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายธนรัฐ จันทร์ขาว  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสาวสุนิศา ปัทวันวิเวก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวนารีรัตน์ ไชยณรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีหา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวอรรถพร ศิริจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาววรวรรณ ผิวโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสุพรรณี สุนันทพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวสมถวิล ศรีประภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายดิษฐพล ทรงงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสุนิสา เพ็งชัย  ครู ชำนาญการ
0
87 นายวีรศักดิ์ สิงห์ทองห้าว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวจันทิมา ต่ายเพ็ช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายประยงฉัตร ปรุรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวอุดมพร เนตรวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวฐิตาภรณ์ เติมเกียรติเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายณธายุ ปะกังลำภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางดลหทัย วงศ์เทพบุตร  ครู ชำนาญการ
0
94 นายพินิจ สังสีมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
95 นายวิวัฒน์ วงศ์ษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
8
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
5
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
35