โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 83 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 84 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

จำนวน 108

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 3 7 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 11 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 15 16
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 8 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 14 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 1 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 5 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 8 9
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 1 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 14 70 84
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
1
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
2
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
1
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
6
2
0
0
6 ศิลปะ
4
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
2
2
0
0
8 การงานอาชีพ
5
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
40
17
27
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวภิรมรัตน์ อินถา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวกัลยา สกุลแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางจันทราวดี ศุภโชคพาณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวชีวรัตน์ กอบเจริญธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวชูสิน เรืองหิรัญ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวเซียดฟ้า เสรีรัตนเกียรติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางณัฐญา สุขรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวดรุณี หาญกิตติสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางดวงเดือน ไกรเทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางทองทิพย์ ตระกูลพัว  ครู ชำนาญการ
0
11 นางทิตยา ธนากิจเจริญสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายวิษณุ กลีบรักซ้อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวนพวรรณ บ่วงนาวา  ครู ชำนาญการ
0
14 นางพวงองุ่น สีหาวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางขมาพร จิตรวรธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางวรภร อัญชลีนุกูล  ครู ชำนาญการ
0
17 นางประภาณี เฉยไสย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางพรรณี บุญสิริยะ  ครู ชำนาญการ
0
19 นางพัชรินทร์ เหมะธุลิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางมนทกานติ เตชะสวัสดิ์วิทย์  ครู ชำนาญการ
0
21 นางรจนา กิติศรีวรพันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางรวีวรรณ ประสพสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาววัฒนา มาลาวงศกร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสมพร นกบิน  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวสารภี รัตนวิชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสำราญ ยอสินธุ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาววิรินทร์ จิรรัตนันท์  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสุชาดา ด้วงบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวสุชีรา รักษาภักดี  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวสุธีรา เลิศวิสุทธิไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสุปราณี สุญาณวนิชกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสุมลมาศ วารีศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายเสรีย์ ด้วงบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งพุฒ  ครู ชำนาญการ
0
35 นางวิภาดา เลิศสุริยะกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวจันทร์เพ็ญ พรสี่ภาค  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวกาญจนา แสงแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายตปนิธิ ทองนาคทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวอรอนงค์ บำรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวกาญจนา เพชรมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางรัตติกาล อ่อนน้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายจิรเดช สังข์ขาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวปิยะรัตน์ ฉาไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นายธีรศักดิ์ สุขประจบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางมะลิวัลย์ บุญศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวปราณี พรหมบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายรัฐภูมิ ฉัตรวิโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวจิราพร ไพรเขต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวเปรมจิตต์ วันยาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายกฤษณัฐ ครุธพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวปนัดดา ทุมดี  ครู ชำนาญการ
0
52 นางอินทร์ธิวา เจริญราษฎร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายจักรี ลิมทวีสมเกียรติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวสันติวัน เอมสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
55 นางสาวดวงรัตน์ สายประดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวจิรัชชา ขวัญผิว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายธนเศรษฐ์ สังข์กลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวศรีรัตน์ ประทุมโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวเกศริน นันทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวชลพรรษ ศรีบุษย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสายเงิน กองก่ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายรักเขต แสงกระจ่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวเบญจรัตน์ สาระภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายศิริเดช เทพศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวปวีณา หรั่งมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาววรางคณา ภูพานเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวรัชดาภรณ์ สามพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวชไมพร เชื้อดวงผูย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวสุพัตรา สุขไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางอภิรดี ตรงดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวนันทิดา เลิศงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางกัสมาภรณ์ คำไสย  ครู ชำนาญการ
0
74 นางสาวภัชธีญา จันทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวศิรินทิพย์ เตียวสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายสมดี ศรีบุญจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวมุทิตา กกแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางสาวพิมพ์นดา ตาทอง  ครู ชำนาญการ
0
79 นางสาวศุภพิชญ์ ธำรงเวชช  ครู ชำนาญการ
0
80 นางกฤษณา รุ่งเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายภานุวัฒน์ สงแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวเบญจวรรณ ศิริชัยอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางอัญชลี รักษากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
12
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0