โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 117 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 123 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

จำนวน 137

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 9 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 14 20
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 18 23
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 13 18
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 17 18
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 5 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 8 12
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3 3 6
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 2 3
0
0
0
0
  รวม 33 90 123
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
13
6
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17
4
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
10
5
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
12
3
3
0
0
6 ศิลปะ
4
1
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
4
0
0
0
8 การงานอาชีพ
6
4
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4
2
0
0
0
11 อื่นๆ
0
3
0
0
0
  รวม
73
35
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอารยา บัววัฒน์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางกุลนาถ โชติสุดเสน่ห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสุคนธ์ทิพย์ สีสัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายคำรณ ติ๊บแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวจงจิตต์ จันทนสถาน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางพิมจิตร มาท้าว  ครู ชำนาญการ
0
7 นางจิตตวดี มีเครือรอด  ครู ชำนาญการ
0
8 นายชาติชาย ชาญกล  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวอภันตรี ไชยเสนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นายธีรยุทธ์ บุตรทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายธีรวัฒน์ จันทร์แจ้ง  ครู ชำนาญการ
0
12 นายนิยม สมวาจา  ครู ชำนาญการ
0
13 นางปฏิมา กลิ่นแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
14 นายประทีป ค้ายาดี  ครู ชำนาญการ
0
15 นายประเสริฐ สุไลมานดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางปอแก้ว ครุฑนาค  ครู ชำนาญการ
0
17 นางพิศมัย ติ๊บแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
18 นายพีรณัฐ เพ็งผลา  ครู ชำนาญการ
0
19 นางภาวดี งามวิลัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางมนันยา วงษ์สวัสดิ์  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสาวมัลลิกา ปานสมพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
22 นายประจวบ มาท้าว  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวนิศารัตน์ มงคล  ครู ชำนาญการ
0
24 นางปัตติมา นวนปาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาววันดี สมวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายสันติ์ เสนสอาด  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสายชล จันทร์แทน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายสิทธิชัย ศรีมุกข์  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสุวรรณี แย้มศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางอวบมณี แก้ววิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
31 นายเทียนชัย ไชยโชค  ครู ชำนาญการ
0
32 นางวรัญญา ยอดดำเนิน  ครู ชำนาญการ
0
33 นางพรถวิล จันทร์ขาว  ครู ชำนาญการ
0
34 นางภิรพร หาญกิตติ  ครู ชำนาญการ
0
35 นายกลมรี ชูเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวอรอนงค์ นครเขต  ครู ชำนาญการ
0
37 นายนพพล ถาคูณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางสายชล อมาตยกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวศรินยา วัลภะ  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสาวมัทธนา วิเศษดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางปรีดา ขันอาสา  ครู ชำนาญการ
0
42 นางจันทร์เพ็ญ ทองดี  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวสุรัตยา รอดรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาววรรณมณี ภาคภูมิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางปราณี ทองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวสมพร สุริยันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายฐิติพัฒน์ รัตนพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวพนิดา โนนใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวพัชรินทร์ สุวรรณราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายศุภสิทธิ์ โทนุสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวสายฝน ศรีษะนาราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวปริษา ไกยสวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายวณัศ อิ่มใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวรุจี ไทยแท้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นายวิริฤทธิ์พล กาญจนอนันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวทัศนีย์ ธุระทำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวศุภิสรา คำอุดม  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสาวทัศนีย์ วงศ์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
59 นายสุริยันต์ ลาภเย็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาววิลาวัณย์ เพ็งนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวเกศินี เทียนงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวมยุรา สอนภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวถนอมขวัญ อนะมาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาววิไลรัตน์ อุบลวัตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางอัญชลี ก้องเวหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวชุลีพร สวยสด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางสาวพันทิวา มุมขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวดุษฎี จันทร์งาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางฐิตารีย์ ชาโนเพ็ญศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางสาวอมรรัตน์ ตีบอุด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวณัฐธิดา แสวงผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายสุพกิจ โชติพนิชเศรษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤติยาพร ดาระวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวสุพัตรา จิตรตรง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นายณัฎฐ์ คุ้มห้างสูง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวกิริยา ชลารัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวสุนิตสา โพธิ์ชัยรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวณัฐพร ธนกรศุภเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวพรทิพย์ ศรีเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
80 นางสาวกนกพรรณ พุ่มไม้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายสถาพร มอญวัด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวจุฑารัตน์ พานเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวอัญชลี ภู่ศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายธวัช สารบรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายสิทธิศักดิ์ ประวันเณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสาววิภาวรรณ โคกมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวจิตติมา ไกรทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวณัฐดา รักษาชนม์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวจิรานันท์ สุอินตะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายศักดิ์ดา ภูศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายเมธินทร์ ประสิทธิ์นอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวจรัมพร จิตร์ชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวนาถลดา เพลิงสงเคราะห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาววิชุฎา ไชยสำแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวมนต์ภคสรณ์ เถ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวสุพัตรา แสนสินธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวปรัชญา กีรติวิทยากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาวนัฐฐยา ธนทรพงศ์สิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นายสุทธิชัย ปินะสุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวนาราภัทร ธำรงกิตติคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นายภัทรภณ อ่องจริต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวสุทธิลักษณ์ ปาจะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวอำภา ศรีสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวผุสชา พวงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวอนุสรา ราชธานี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวพัชรียา ไชยบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาวอุภันดา รัชนีวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นายศิริศักดิ์ ขำสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 พัฒน์ศรินทร์ จึงพัฒนากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาวอุมารินทร์ โทนุสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวนภัสนันท์ บุตตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นายสถาพร กองเป็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวอมรรัตน์ อินอำพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นางสาวดวงดาว ฟักทับทิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นายเจตนิพัทธ์ หวังชอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวจุฑารัตน์ ทองอรุณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นายธนพล ยอดเกิด  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
8
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
2
 
รวม
25
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0