โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 88 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 12 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 76 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สิริรัตนาธร

จำนวน 93

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1 2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 1 1
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 3 9 12
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
3
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายอุดม ดีกระจ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางเตือนใจ เอื้ออารีมิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวนภาพร สินสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางจันทนา พฤฒานุกิจ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสุรีย์วรรณ ปฐมภาคย์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางเบญจวรรณ จังโหลนราช  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวปัทมา ีบุญมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายวัชรินทร์ โพธิ์ล่าม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางกรรณิการ์ ผึ้งน้อย  ครู ชำนาญการ
0
10 นางวิไลภรณ์ สุริยาวรกุล  ครู ชำนาญการ
0
11 นายวิชัย จิรธนรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางจุรีย์ ถมยา  ครู ชำนาญการ
0
13 นายทิพวัลย์ เวียงนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางนุศรา โอริคาสะ  ครู ชำนาญการ
1
0.00
15 นายยศพันธ์ สันตินิภานนท์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวศิริพร สิทธิกูล  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวอารียา นุชอนงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวสุภาภรณ์ ไตรวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
19 นายวิชาญ เต็งรำพึง  ครู ชำนาญการ
0
20 นางสาววราภา ไกรเลิศมงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสมบูรณ์ เพียรกสิกรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางอาวรณ์ สายฉลาด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาววิไล ปฐมปัทมะ  ครู ชำนาญการ
0
24 นางปาริชาติ กลิ่นทอง  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชร  ครู ชำนาญการ
0
26 นางนงนุช ภาณสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
27 นางพนิดา นิตยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวรัชดา น้อยสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวภูริตา ณิยกุล  ครู ชำนาญการ
0
30 นายสรรพ์พร กลิ่นทอง  ครู ชำนาญการ
0
31 นางพนารัตน์ กู่สุดใจ  ครู ชำนาญการ
0
32 นางกันยาวีร์ กุลนันท์กาญจน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายนิพนธ์ สติภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวสุภาณี รักษาสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวสุกัญญา ประเสริฐศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวสำเภา เยี่ยมรัมย ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายอนุชิต อมตสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายนิพรร สาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวนนทิชา บุษราคัม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวสุกัญญา ชูเกียรติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวศิวิลัย สำเภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวรวิพร ทัวะนาพญา  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวจิรกัลยา มณีพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาววรวรรณ สุพรรณสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวนฤมล จันทะนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายสุรพงษ์ ไกรษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายปรเมศร์ ฦาชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวหฤทัย แซ่จง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายอดิศักดิ์ ทองสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายปิยะพงษ์ งอกผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวพาณี ลัพธานันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวรุจิภา บุญศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวฐิติมา แทนกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดำริห์สระน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวฉัตรปวีณ์ กีรติพัชรธรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายปิติพงศ์ คงเเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาววิรันยา สังวันนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวทัศนีย์ บัวทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์ ปัจจารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวศิรินธร พุทธโม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวรุ่งนภา เนตรกระจ่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวยลนภัส ลูมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายจอม โสสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายรัฐพนธ์ เทียนชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวสุธารัตน์ วีระนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายวสันต์ ภายไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวอัมรา พรรณาสุระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวทวินันท์ ใสขาว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวพิชชาพร บุญยืน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายอนุชา คำแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นายธนภัทร จันทรมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายฐิฏิภัทร์ เดชพิพัฒน์วรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาววันวิษา เสนาแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางจิราพร มะปะเท  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายอานนท์ มีซอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวลฎาภา หลักคำพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวพิราลักษณ์ ทองนพรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวเจนจิรา โงนมะณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวสุนิสา แช่มชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางจุฑามาศ พลค้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวพรมณี โสดาดวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวนาลิน คงชูดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาววิชญานี เรืองสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางสุนารี สาโรวาท  ครู ชำนาญการ
0
87 นางเบญจวรรณ ชัยวิชา  ครู ชำนาญการ
0
88 นางขวัญหทัย พลนามอินทร์ วอร์มิงตัน  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
3
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
15