โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 104 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 5 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 99 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

จำนวน 105

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 2 3 5
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
5
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายสุจินดา คล้ายขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางพัชรี บุญโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวรัตนา กาญจนสาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางอุมาพร เจียรวัฒนาวิทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางแสงจันทร์ อาภาวีระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวมนัสนันท์ พุ่มดียิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายธนะกิจ รุ่งโรจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวพรภัทร์สร แพงแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
9 นายรวิ แจ่มพินิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางแสงอรุณ สง่าชาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางมาลี เอี่ยมพริ้ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางวันเพ็ญ มีคำแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางรัตนา พฤกษาปัญญะ  ครู ชำนาญการ
0
14 นางนงนุช ลิ่วพันธ์พงศ์  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวธัญดา ไตรวนาธรรม  ครู ชำนาญการ
0
16 นายนิทัศน์ สกุลคล้อย  ครู ชำนาญการ
0
17 นายวิทยา เกริกศุกลวณิชย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายธนกฤต นาคศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวสุจิตรา ศรีรอต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางรัชภรณ์ มีล้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสุวรรณ์ นำประทานสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายสราวุธ ปึ้งผลพูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางวันดี แจ่มพินิจ  ครู ชำนาญการ
0
24 นางนุกูล ศิริบรรณากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายศรัณย์ พฤกษาปัญญะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางพิมพ์นิภา เกียรติธนโชติกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางราตรี รัศมี  ครู ชำนาญการ
0
28 นายอุดมชัย วิไลเพชรรัตน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายนิวัตร ตันไพศาล  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวนวลฉวี นาคจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางขันธ์ธนา สุทธิกรณ์  ครู ชำนาญการ
0
32 นางดาลัด นันทวิสูตร  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวภูริตา พัดพรม  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสุดารัตน์ ณัฎฐ์มีบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายจุมพล ปัญจะ  ครู ชำนาญการ
0
36 นางจุไรรัตน์ ปึ้งผลพูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวรัชพร วิทยประพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางประภาภรณ์ หอมจันทน์  ครู ชำนาญการ
0
39 นางณัฏฐ์ญภา โพธิวัฒน์ธนัต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวอัญชสา ยิ้มถนอม  ครู ชำนาญการ
0
41 นางนริสา พัฒนรัฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวกนิษฐา หลักดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาววัชรี แก้วนิยม  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวขนิษฐา ปราชญ์วิทยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางเต็มดวง ชาญฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวนาตยา สุกจั่น  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวนิติยา ภักดีบุรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวจิระ ดีช่วย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางจันทร์เจ้า เถียรทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นายเมธี สกุลคล้อย  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสุภิดา วิไลลักษณ์  ครู ชำนาญการ
0
52 นายอัครัช บุญแท้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางศิริลักษณ์ เฟื่องกาญจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายอาทิตย์ จิตรมั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวภาณุตา อุทุมพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายพุทธัย เพื่อรอดวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางศิริพร มังกรแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายสุประจักษ์ บัวพิมพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางทานตะวัน ศิรินพ  ครู ชำนาญการ
0
60 นายวิทวัฒน์ คำทุย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายอิสินธร เดชคุ้ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวมนัญญา รมัยธิติมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายกิติพงษ์ รสจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวเพ็ชรชมพู พิชญ์พันธ์เดชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายภูธร บ้านเนิน  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสุดารัตน์ คำผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวเกวลิน อังคณากร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางอรวลัญฅ์ ผ่องบุรุษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางไพพร ดีบาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นายประเสริฐ อภิวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายจิตรกร รัตนพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาววิจิตรา สามาอาพัฒ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางกรรณิการ์ ประเสริฐวุฒิกุล  ครู ชำนาญการ
0
75 นายสมโภช ไพศาลสมบัติรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นายฮาดี บินดู่เหล็ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางธาณี รัตนพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวประภารัตน์ อรุณภู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายสพล สาระสุทธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางฐานิต สุขสนาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวมาลินี พลราชม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวชลธิชา อยู่ยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวแสนดี ว่องวุฒิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวกรรณิการ์ กลับสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายพงศกร จิรยั่งยืนยง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางอรวรรณ เพอโรดิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นายชาญชัย คำเวียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นางสาวชุลีพร เนืองศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาววันนา กันหาพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางกรรณิการ์ มนุญโย  ครู ชำนาญการ
0
91 นายเจนณรงค์ อร่ามรัตนชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นายณัฐวุฒิ ปั้นแหน่งเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวสุภกฤตา หงษ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวอันธิกา บุญเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวณภัทร์ตะวัน อภัยภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นายประกาศิต บุญวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวขนิษฐา เพิ่มพร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางสาววรรณภรณ์ ทองจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นางจรุงพร มิ่งสมร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวทิพรัตน์ จวนกระจ่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายศุภกร ผันผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวจิตรานันท์ จันทิมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางสาวตองเตย คลังเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นายไพโรจน์ ทองวั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
7
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
6
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
35