โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 142 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 276 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -134 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

จำนวน 149

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 0 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31 59 90
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 31 59 90
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 31 59 90
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 95 181 276
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
86
2
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
86
2
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
86
2
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
262
7
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเยาวรี หน่อนาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางเสาวลักษณ์ กังวานสกุลทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวสุพรรณี สุภีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวปิยมาศ ศรีสมพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวณัฐนิชา อิ่มเสมอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวอรชุมา เพ็งกลางเดือน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวจินรีย์ ตอทองหลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นายศรัณย์ วงศ์จาตุรนต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวดุษฎี เทพนนท์กลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวปัทมน เชิดชูเกียรติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวกมลวรรณ ดีเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายพิษณุ จันทรเสวต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นายจักรชัย ศรีวรเวทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายสราวุธ ศรีเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายพรภัทร สินดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวกันต์กนิษฐ ธิติโชติพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายเอกลักษณ์ คุณติสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวพิสมัย วงษ์ใหญ่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวธณัฏฐา คงทน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวมานา ทวีพงษ์ไพรัช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวรพีทัศน์ ดวงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวกิรินญา ประกอบดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวจินตนา โฮชิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวปริภร วิรุณพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายเทวฤทธิ์ ขันโมลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวประทินพร แก้วศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางอมรรัตน์ ชีพนุรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางณัฐชมนนต์ วสุโฆษิตภิรมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสาวเขมณัฎฐ์ สุวรรณวีระกำธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวลัดดาวัลย์ บูรณะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายสุทธา ช่วยแจ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาววีรวรรณ ภาวนาวิวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวดาวใจ แก้วอัคฮาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายปิยปราชญ์ โชติวรเชษฎฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวสุภาพร โกมลมุกสิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางธัญชนก พงเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายศวิกร ไชยธนภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางพรนิภา ตันติวานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวภัทธิยา การมาสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายกิตติ โสภาที  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นางสาวศิริพร จำปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายสุไกรฤกษ์ ลัดกรูด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวปุณณรักษ์ ปุรัมภะเว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวอรวรรณ วิภาโตทัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวพนิดา วีระเดชพิพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายวัฒนพงษ์ ยองแข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวภัทรีย์ สิงหาโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายประวิทย์ รูวันมอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวศุจิรัตน์ คิดอยู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นายพิศณุ เจริญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นายพิสิทธิ์ สุวรรณธาดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวเกศินี เดชมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวสุทิศา รุจิวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวจันทร์นารี เขียดแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายเอกนรินทร์ ชั่งจัตตุรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
58 นายสมโภช พ่วงเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นายดิเรก คำอุปละ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวมณฑยา เสาวรส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายนฤเบศ พานิชย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวศศิวิมล เพิ่มลาภ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายอาคม ศรีวะรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นายวัลลพ ช้างเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางภาริณี ภิรมย์เจียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวธัญลักษณ์ ละอองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวกาญจนา บุญมาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวอนุกูล นนช้าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวภัทรานี ไชยสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
70 นางทิพา ตวงสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
71 นายธีระชัย บำรุงศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวพลอยไพลิน นาราด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวพรปรีณัน สมภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวชุติมา สาระกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวนิศารัตน์ แสงรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวสุภิศา แสงอาวุธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวนารินทร์ วงษ์แวก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวฉวี โคนพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวจริยา สอนใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวรมยพร สันทัดการ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายชวนชัย วรรณสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวปราณีวัลย์ สายบุดดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายมงคล มะเมียทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 ว่าที่ร้อยตรีสรศักดิ์ เที่ยงบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายศิวพงษ์ ไพรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายอมร มาตะยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวอรรรฆภา อ่อนน้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายสุนทร แตงโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวปภาวรินท์ วงษ์เกษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวพัชรินทร์ รุ่งสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นายสมชัย อธิปัญญากุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายชำนาญ สังข์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายณัฐวุฒิ บุรุษเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวมาลินี รัตนมาลี  ครู ชำนาญการ
0
95 นางสาวสุณี ศรีสวาท  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางศิวิไล พรหมดำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
97 นางชนธิชา เศตะพราหมณ์  ครู ชำนาญการ
0
98 นางมลศิริ คงทน  ครู ชำนาญการ
0
99 นางสุวรรณี สุขนิรันดร์  ครู ชำนาญการ
0
100 นางสุชัญญา แสนสุมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางศรีสุดา สุขชุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นางสาวอารีรัตน์ ขวัญทะเล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางสาวมธุรินทร์ สุทธิเชษฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีวิลาศ  ครู ชำนาญการ
0
105 นายพงษ์ศักดิ์ กิตติอุดมเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
106 นางสาวรัศมี มงคล  ครู ชำนาญการ
0
107 นางสาวอัญชนา บุญหนุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาววัชรี นกแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวพรรษภรณ์ สุขผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางสาววารุณี ใจดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นางสาวดรุณี สุวรรณไตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นายอิทธิภพ ทิมวิภาค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นายภานุพงศ์ นิมิตรมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นายสุรศักดิ์ สุคนธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางสาวปิยดา ทับประเทือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวจันทร์เพ็ญ สายพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นายเตชทัต หล้าหิบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวปริยานุช อรรถวัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นายอนันต์ เกตุบำรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นางสาวประภัสสร วานิชสุขสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
121 นางกุลธิดา พลเยี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
122 นายจตุพล บุญภิญโญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นายปรเมศร์ ชะโลธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นางสาวรมณียา อมาตคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นางธัชนันท์ ศตสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นายประวิทย์ ปานทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นายวัชระ ใบยูซบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นายวิษณุกรณ์ บุญเฮ้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นายเดชลือศักดิ์ เหมทานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางสาวอกนิษธ์ อ้วนแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นางสาวศิริวรรณ สุทธิวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
132 นางสาวสุธินี ศรีชน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นายกัมพล มณฑลจรัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นางสาวอารยา สาเกทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
135 นางสาวกัญจนา บัวไสว  ครู ชำนาญการ
0
136 นางสาวจุฑามาศ พุ่มไสว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 นางสาวเพ็ญนภา นิ่มสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
138 นางสาววิมลพรรณ ทรัพย์ปรีชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
139 นางกนกเรขา เทพเทียน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นางสาวอมรรัตน์ สุดตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
141 นายชวลิต โล่ห์รักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นายธนากร ภู่ภวเศรษฐาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
143 นายนภณัฐ ไผ่ชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
17