โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 48 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 52 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

จำนวน 101

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 9 10
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 10 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 5 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 5 6
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 2 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 2 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 2 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 39 52
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
8
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
8
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
2
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
4
0
0
0
0
6 ศิลปะ
2
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
4
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
39
12
1
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางกัญจน์ณัฏฐ์ ศรีสละ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวแพรวพรรณ วิฆเนศ  ครู ชำนาญการ
2
32.00
3 นางสาวประคอง ยิ่งจอหอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นายพิศิษฐ์ บุญประเสริฐศักดา  ครู ชำนาญการ
7
65.00
5 นายเฉลิมพันธ์ กองเพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวพรรษชล ศิริพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวนันทวัน ตอบงาม  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวจินตนา อุทธบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวจันทร์ทิพย์ พันสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวชมพูนุท บรรณกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
28.00
11 นางสาวกนกพร จันทร์น้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวอติอร ตัญกาญจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรม  ครู ชำนาญการ
0
14 นายพัชรวิช แสงวัชรสุนทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
15 นางสาวมณีรัตน์ พวงสุมาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางศิริพร เตชะธนอิทธิกุล  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาววิภาดา อินาวัง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสาววรัญญา เงินแจ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวอาภัสรา ชัยดินี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวจิรัฐ นันทพฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวประภัสสร แจ่มจำรัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาววันวิสาข์ ภูมิภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายวรพล ศรีเทพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางธัญพิมล วสยางกูร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายสุเมต โพธิ์คง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นายศุภกร อัครกมลาภากุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวชุลีกร วงศ์จีน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวชุติมา พรหมทวด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสินีนาถ มุ่งก่อกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นิรุบล นาทอง  ครู ชำนาญการ
0
31 ว่าที่ ร้อยตรีธันย์ สุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวนัชชา นันทวิชิต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นายสิทธิพันธุ์ โสมเกษตรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวลลิษา บรรดาศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวอารีรัตน์ ศรีษะพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวนิตยา จันทร์เพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายชวลิต มะสำอินทร์  ครู ชำนาญการ
0
38 นายภูธเรศน์ พรประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางณัฐณิชา แก้วสาคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวธิติกาญจน์ ศรีตระกูลสมบัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายสยมภู สิงห์โต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายกฤษฎา ยศปัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวอุทัยวรรณ นุ่นดำ  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวปิยาภรณ์. สมวิชา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวชนกชนน์ วิภูษิตวรกุล  ครู ชำนาญการ
1
12.00
46 ส่งเสริม สุทัศนะพานนท์  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสินีนาถ มุ่งก่อกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางณัฐนันท์ นุประพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
49 นางสาวศิวภรณ์ วงศ์เพชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
4