โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 124 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 91 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 33 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปากเกร็ด

จำนวน 160

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 5 10 15
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 12 14
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 11 14
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 6 11
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 3 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 7 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 26 62 88
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
9
4
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
8
5
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
4
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
3
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
2
1
0
0
6 ศิลปะ
4
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
3
3
0
0
8 การงานอาชีพ
5
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
50
25
15
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายเอนกนันท์ บัลลังก์โพธิ์  ครู ชำนาญการ
0
2 นายอภิวัฒน์ จันทร์ทองคำ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางลักษณา ดลเสถียร  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวสมพร พรมรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
5 นางภาวนา พ่วงหลาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสายพิน งามสง่า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวอนุสรา สินธุสุข  ครู ชำนาญการ
0
8 นางชื่นจิต โฉมอุดม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางประทิน พ่วงแพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวจุฬาลักษณ์ อุปนันชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางมาลัย สังวาลย์วงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางกณชนิภา กันตะกนิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางธนิตทัต รักษาศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางเถาวัลย์ โกเม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายสุชิน สุขเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสมศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางเบญจมาศ สุขเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางเฉลิมศรี จักษุพา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายประสาน ปิ่นนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสายพิณ ศรีเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายศิระณัฐพล โล่ห์นารายณ์  ครู ชำนาญการ
0
22 นางชาลินี มุสตัง ติงกี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางเนตรนภา บุญศิริ  ครู ชำนาญการ
0
24 นายนิพล โตพูล  ครู ชำนาญการ
0
25 นางอาทิตยา เวียงวีระเกียรติ  ครู ชำนาญการ
5
67.00
26 นางพรทิพย์ ฤทธิ์จำรัส  ครู ชำนาญการ
0
27 นางกานต์นารี ธรรมครบุรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายนพวัฒน์ ศิขรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายญาณุสิทธิ์ ภูหนองโอง  ครู ชำนาญการ
0
30 นางนุชจรี คงโพธิ์น้อย  ครู ชำนาญการ
1
40.00
31 นางสาวโชติกา พูลทรัพย์  ครู ชำนาญการ
4
53.00
32 นางสาวธิตินันท์ นาจาน  ครู ชำนาญการ
1
21.00
33 นายธานี เวียงวีระเกียรติ  ครู ชำนาญการ
4
29.00
34 นางพัชรี เรือนเพ็ชร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวลัญจกร ศรีทองมาศ  ครู ชำนาญการ
0
36 นายสิริวัฒน์ ปราณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายณัฐพล เพ็งโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายสมมาต แก่นจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
39 นายดิฐธิเดช แจ้งคต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นายสุชากรณ์ พวงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวสุวิภา มาลากาญจน์  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวน้ำฝน ทะกลกิจ  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวกนกวดี นิพันธ์ประศาสน์  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวนิธิดา พลายแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสุพิศ รนขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นายเมธี ชราศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวนิภาวรรณ ผุสดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวศศิธร สิงหธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวสุดารัตน์ ฤทธิ์นุช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวสุนันทา จิตต์มั่น  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาววัชรีภรณ์ เขตสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวขวัญเรือน ทองประดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสาวชนกมณฐ์ แสงสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาวรังสิมา ไทยวัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาววันวิสาข์ ดวงประทีป  ครู ชำนาญการ
5
62.00
56 นางสาวสุนีย์ คะงุ่ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวเดือน บุญจวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวพิมชนก วิริยจารี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวบูรณา แก่นจำรูญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
60 นางจตุพร ปุกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นางสาวระวิวรรณ ทองจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
62 นางสาวชนันญา อุ่นใจ  ครู ชำนาญการ
4
39.00
63 นางสาวสมร โกวิทชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวเตือนตา สุพรรณทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายวสันต์ ศักดาศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นายปิยวัฒน์ ฤทธิ์มาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายไกรวัชร บัวเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวกานดา ฉัตรแก้วไพศาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวทิพย์สุดา กิจโอสถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวสุกัญญา จงจิตต์สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายประกาศิต ปราบพาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายชาคริต กิมสร้าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
84.00
73 นายธัญประภา ดาวังปา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
38.00
74 นายวชิระ ประสานพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวชนกพร ฟักสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวอรรจฐานิศร์ ถือธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวชญาภา นิลมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวดวงกมล ตันกิติภิญโญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาววาสนา โสภารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายณพวุฒิ เชาวน์เชฎฐ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 จันทร์จรัส ศิริวาลย์  ครู ชำนาญการ
1
18.00
82 ศิริรัตน์ ป้องปิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
105.00
83 อาภากร โพธิ์สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 เมลดา รุ่งเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นายวุฒินันท์ พรมนัส  ครู ชำนาญการ
0
86 ณัฐกมล ภัทรารัตน์กุล  ครู ชำนาญการ
0
87 นวลอนงค์ ยศสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นิกข์นิฌา ศรีบุตรตา  ครู ชำนาญการ
0
89 สุจินันท์ มณีวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายพสิษฐ์ เชื้อฉิม  ครู ชำนาญการ
0
91 พีรภัทร ฉัตรสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 วรุณนภา ริณพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายนิติกร เบญมาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
94 นางพัชรี อินทาปัจ  ครู ชำนาญการ
0
95 นางสาวพิชามลญ์ คงกำเนิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 สุนิษา ปาโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 สายชล ชังอินทร์  ครู
1
0.00
98 นางสาวน้ำอ้อย มีแสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นวพรรษ ศุภวรางกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางกัลยา ทำบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นางสาววรรณา เจริญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นางสาวกัญจนา คชศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 อัมพร พละโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 พิตตนันท์ กิติพัฒนาวุฒิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายสิทธารักษ์ เขียนศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
40.00
106 นางสาวประภัสสร รักษาภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นางสาววชิราพร กองสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นายนวพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวกรกนก ดัดแวว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 ศศิวิมล แสงกรด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 ปิยะนุช บุตรมาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 พัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 ภูริณัฐ มังครักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 ศิริพร คนซื่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 วิภาดา สุขวิพัฒน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 ปุณญานิดา กุลจันทร์ไพบูลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 ฐิติรัตน์ เกียรติสกุลขจร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 อาทิตยา เฟื่องสำรวจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 ปัทมา อินทร์บริสุทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 ปาริฉัตร นครเอี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
121 ธานินทร์ สุหร่าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
122 อรวรรณ เกลี้ยงเกิด  ครู ชำนาญการ
0
123 พรพิรุณ ใจวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 ณัชวดี ไชยโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
125 กัญจน์ธนธัญ วงศ์สิชิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
22