โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 137 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 100 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 37 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

จำนวน 161

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 8 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 14 18
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 22 27
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 7 6 13
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 11 13
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 3 7
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 2 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 1 1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 4 4
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 29 71 100
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
3
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
6
8
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
12
9
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
7
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
5
3
0
0
6 ศิลปะ
0
3
4
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
4
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
1
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
30
39
31
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายธีระชัย เจริญต้นตระกูล  ครู ชำนาญการ
0
2 นางวารี บุญณรงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายธรรมศักดิ์ เหล็กนิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางปนัดดา ลิ้มสุขนิรันดร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสุนันทา มดตะน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวทิพย์สุวรรณ ราชเกิด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางสาวสุณีรัตน์ สมอ้าง  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวยุวรี ช่วยอาษา  ครู ชำนาญการ
0
9 นางโศรยา จิรสารสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวธัญญธร พงษ์สุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางเพ็ญศิริ ศรีสว่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางวาสนา พันธุมะเกียรติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางวิมลา เทพกล่ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายกมล สินเปรม  ครู ชำนาญการ
0
15 นางมาลัย อุรเคนทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายธนาเศรษฐ์ อภิจิรนนท์ชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายนาวี ฑีฆะบุตร  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวศิริรัตน์ ด้วงนคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางจิรนุช ฟุ้งรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นายวันชัย เขียนจตุรัส  ครู ชำนาญการ
0
21 นายอนุสรณ์ เกิดจนา  ครู ชำนาญการ
0
22 นางณภัทรารัตน์ ถิรภัคเขมณัฏฐ์  ครู ชำนาญการ
0
23 นายเขมชาติ อมาตยกุล  ครู ชำนาญการ
0
24 นางสาวมัลลิการ์ วงศ์ศิรินวรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายรัตนะ อภัยสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
26 นายวิชา มารศรี  ครู ชำนาญการ
0
27 นายสมโภช จันทาป  ครู ชำนาญการ
0
28 นางอาภรณ์ สมบูรณพนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางอรวรรณ ชมชื่นใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางสินาพร คำน่าน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวพรรณี ศรีสุระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายอุดม หาเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวสุวิมล สาวะภู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายมณเฑียร คุณวิเศษ  ครู ชำนาญการ
1
99.99
35 นางสาวสุนิสา ปริมาณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวกิตติยา มุสิกะสังข์  ครู ชำนาญการ
0
38 นางนิฐจกาญจน์ กอบกุลธนชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นายสมหมาย ป้องสวย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวสุจิรานันท์ บุญเถิง  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวณัฐิยา โพธาราม  ครู ชำนาญการ
0
42 นางภัทรานีร์ เวก้า  ครู ชำนาญการ
0
43 นายศิรวิทย์ กลิ่นบุหงา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวกุลนาถ สุวรรณประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวปทุม ช่องคันปอน  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวสุดารัตน์ พิบูลย์สังข์  ครู ชำนาญการ
0
47 นางวัชรี แสงกล้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายมนูญ พานทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวสุภลักษณ์ สถิตไชยนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นายวสันต์ ผ่องปัญญา  ครู ชำนาญการ
0
51 นางรัตนาภรณ์ ภูโสดนิล  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวธีรา พงศ์ศาสตร์  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวจุฬีนาถ เปรุนาวิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นางสาวกิริยา กองชุน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางวิจิตฎ์ตรา บุญตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสาวสมฤดี เลี่ยมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวตระการรัตน์ สัตยะยุกต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ เชื่อมฉิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวมิ่งขวัญ สอนสถาพรกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวอัฉราพรรณ นิลเถื่อน  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวเบ็ญจวรรณ ฟักแฟง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางมีนา สุขชุ่ม  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสาวสิริญญา อ่ำเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวธมกร สุขวัฒนผล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวจันทร์จีรา หัตถยาธิพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวจุติมา ศรีบัว  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสาวชไมพร เลิศคณาวนิชกุล  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสาวญาณกวี สิงห์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นายพลากร จำลอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นายปณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการ
0
71 นางสาวปณิฏฐา แสงทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นายพงศ์ศักดิ์ มวลทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางหยาดพิรุณ ทองรักชาติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวสิริพรรณ ถาวรจักร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 ว่าที่ร้อยตรีนิติรักษ์ พิกุล  ครู ชำนาญการ
0
76 นางสาวกนิฏฐา คำเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายสิรภพ สมอุดร  ครู ชำนาญการ
0
78 นางสาวสิริภัทร์ลดา เพชรมงคลเวธน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาววิภาวรรณ วงษ์ศรีแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวปิยนุช รอดกระจับ  ครู ชำนาญการ
0
81 นายอัครเดช บุญเพ็ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางกิตติมา แจ้งคำขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวกิริตา บุญศัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวละอองดาว ชาวกงจักร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางณัฐธภา มีทองหลาง  ครู ชำนาญการ
0
86 นายธนากรณ์ ศรีวาปี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวมณีรัตน์ พงษ์ลุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 สิบตำรวจตรีหญิงวัลลภา โตติยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวสุนีย์ ยิ้มใย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวเสาวนีย์ สวนพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางนุสรา ฤกษ์สมโภชน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นางสาวสุพัตรา เรืองวิไล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจพร จ่าภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวสุทัตตา อันหนองกุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางรมัณยา วงศ์วรพิทักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวภาวิตา ฮั่นสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวรักใจ ดวงประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางรัตนา กิจพัฒนาสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางสาวสุพรรณี เช่นพิมาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์นิยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายพงศ์อภิชาติ พลวิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
102 นางนงลักษณ์ พัฒนทวีดล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางณัฏฐนันท์ สุขจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสาวบุหงา ทวีโภค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นางสาวปรางทิพย์ สิงห์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวเทวิกา ศิลาเขตต์  ครู ชำนาญการ
0
107 นางสาวสุธาทิพย์ บุญเทียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นายครรชิตพล อัครยงพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวณัชรัตน์ บุญชู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
110 นางวราภรณ์ ตระยางค์กูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นายณัฏฐชัย หอมบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นายณัฐวุฒิ เจริญสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นายนรนิติ พรหมพื้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นายนันธวัฒน์ ทับเงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
115 นางสาวแก้วธิดา คัมภิรานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวรัศมีวรรณ วชิรานุลักษณ์  ครู ชำนาญการ
0
117 นางกฤติยา ปิยะแสงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นางสาวมิ่งขวัญ โรจน์ตระกูล  ครู ชำนาญการ
1
99.99
119 นางสาวขวัญชนก อิสมาแอล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นายกันย์ วงษ์พานิช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นายคัมภีร์ จันทร์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นิศากร ดีแจ้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางอังคณา อรรฆยมาศ  ครู ชำนาญการ
0
124 นางสาวจิดาภา ทิวพงษ์งาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นายเทิดพงษ์ ต่อดอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
126 นายมนูญ พานทอง  ครู ชำนาญการ
0
127 นางสาวศิริรัตน์ ด้วงนคร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
128 นางสาวพันธุ์ทิวา กวินชวนชิด  ครู ชำนาญการ
0
129 นางสาววรฤทัย มุมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 วันวิสาข์ สงวนสัตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 ณัฐภัทร ธรณี  ครู ชำนาญการ
0
132 ทิพย์สุวรรณ ราชเกิด  ครู ชำนาญการ
0
133 นายสิทธิชัย ชุมแวงวาปี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นางวรุทัย ญานะพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
135 ปนัดดา ลิ้มสุขนิรันดร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
136 หทัยรัตน์ เชื้อโตเติม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 ศักดิ์ชัย น้อยชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
10
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
6
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
36