โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

จำนวน 63

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 7 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 4 6
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 10 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 5 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 11 34 45
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
3
1
0
0
6 ศิลปะ
3
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
1
0
0
0
0
  รวม
29
10
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวดวงพร ครุธสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางสาวพรเพ็ญ นุ่มนาค  ครู ชำนาญการ
0
3 นางลัดดาวรรณ เหล่าเกียรติกุล  ครู ชำนาญการ
0
4 นางนงลักษณ์ สุขจิตร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางธนภัค ศรีละพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางศิริวรรณ แก่นสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาวจันทนา แสงช่วง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวบุบผา ปานปูน  ครู ชำนาญการ
0
9 นางเขมณิสรา ละออง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาววชิราพรรณ สิมพัฒนกุล  ครู ชำนาญการ
0
11 นายชำนาญ โมสกุล  ครู ชำนาญการ
0
12 นางรุ่งวดี ระวัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายกิตติพงศ์ นาคบาง  ครู ชำนาญการ
0
14 นายธีระวัฒน์ คงโพธิ์น้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายวัฒนา คนซื่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางแก้วกาญจน์ ทุมดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางพรพรหม ชัยมั่น  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวบุญญารัตน์ วัตตธรรม  ครู ชำนาญการ
0
19 นางสาวธนรัชฏ์ พุ่มไพจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวชุติมา ชูชั่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายกิติพงษ์ ทุมดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายวินัย จิตต์ชื้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวอรอุมา ชูเลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวพิมพ์ชนก สังข์สี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวสุกัญญา วงศ์ถวิลกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวนุชจรินทร์ อุนิลคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวสุชาดา บรรณกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาวภัทรสุดา บุญสร้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาววรัญญา แสงสะอาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวชญาภา บัวเหลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวธมลวรรณ เย็นสมุทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 ว่าที่ร้อยตรีสุภมิต จันดีวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวณัฐมนตร์ สุขสม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 วิลัย​พร​ มิตรชอบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 ปณิธาน ศรีปรีเปรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นพดล ทมาภรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 ณัฐจรี มณีวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 สรยา พิสิฏฐิ์พัฒนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวกันยาพร โคจรตระกูล  ครู ชำนาญการ
0
40 นิชนันท์ บุญมาพิลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 วนิดา ปานนิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 ธนภณ โชติกาญจนเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 จีราพร จุ่มดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 พรสุดา. บุญอยู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นฤมล เอี่ยมเขียว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
7