โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 31 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 32 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โพธินิมิตวิทยาคม

จำนวน 54

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 1 1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 7 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 1 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 7 25 32
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
5
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
5
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
3
0
0
6 ศิลปะ
3
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
14
6
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวเสาวนิตย์ มงคลสกุณี  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสุชัญญา ดุษฎีอำไพ  ครู ชำนาญการ
2
40.00
3 นางชิดชนก สุภารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายทองสา ทวีโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางกฤษณี สุริยาแสงศรี  ครู ชำนาญการ
0
6 นางนิรมิต วงศ์ภาดี  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสุกัลยา คำนวนวัย  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวจินดา คงเจริญจิตติกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
35.00
9 นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวประนอม แฟงวัด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวกฤชสร บุญธรรมเจริญ  ครู ชำนาญการ
7
60.00
12 นางสาววิรัด ช่อดาว  ครู ชำนาญการ
0
13 นางดวงพร ไชยรุตม์  ครู ชำนาญการ
0
14 นางขนิษฐา ทิพย์มงคล  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวธีรารัตน์ ตันเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางพัชรินทร์ ไม้เกษ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวสุภาวดี มุ้ยจีน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายกันตภน เรืองลั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายสมควร พ่อวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวจันทร์ฉาย โภคมูลผล  ครู ชำนาญการ
2
24.00
21 นายปรีดา ชื่นกลิ่นธูป  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวชนิกานต์ ศักดาณรงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายนิธิ ทองเปี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวรุ่งฤดี หลวงเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายเมธี แปนเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางเอื้อมพร เบ็ญนา  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวจันจิรา ทรัพย์อนันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
28 นางสาวอนัญญา อัตนัย  ครู ชำนาญการ
3
102.00
29 นางจิรนันท์ คันธีสาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
64.00
30 นางสาวญาติมา โกไสยสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายมนตรี คูศรีสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
10
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0