โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 49 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 1 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 48 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วรราชาทินัดดามาตุวิทยา

จำนวน 109

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 0 1 1
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
0
0
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายวรรณชัย คมขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางจุฑารัตน์ สังข์เพ็ชร  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสุดจิต เที่ยวแสวง  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวณพสร แสงวิจิตร  ครู ชำนาญการ
0
5 นางณิชารัตน์ สังข์เพ็ชร  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวบงกช พึ่งสามัคคี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นายธนวัฒน์ ประเสริฐสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
8 นางสาวศุภลักษ์ แก้วสากล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวจริยา บุญธรรม  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวอาภรณ์ ประเสริฐไทย  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวรสรินทร์ แสงสุวรรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวปณพร สุมลวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวสุมาลี ธารทองขจรไกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวปิยะกายจน์ คะระออม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายจิรัตน์ แพ่งศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวสุภวรรณ บุดดีคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายชัชวาล เวชสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายณัฐวีร์ จ้อยรุ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางสาวราตรี มาลีหวล  ครู ชำนาญการ
0
20 นายธีรศักดิ์ มุลทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวสุภวรรณ บุดดีคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นายวรัญญู แจงป้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายสุวัฒน์ ทัศมาลัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายทัศพร คงมั่น  ครู ชำนาญการ
0
25 นางอรุณ ดำขลับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวจันทรา เชาว์วิทยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสมร บุญยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายประเสริฐ เที่ยวแสวง  ครู ชำนาญการ
0
29 นางภณณัฐ สิทธิเอี่ยมศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวกมลทิพย์ ณรงค์กิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวธนัชมนว์ เต็มมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายวรทย์ ส่งละออง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาววันเพ็ญ รัตนเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายธาวิน เภาสระคู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายภูมิภพ อนันตรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวนาตติยา แก้วดวงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวสุทธิกานต์ ไขเขว้า  ครู ชำนาญการ
0
38 นางสาวเฉลิมรัตน์ เชิดชู  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาววรัญญา ศิริอุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางเหมือนฝัน เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสกัญญา มกรตระกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายทรงยศ ศิริบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายณัฐวุฒิ มาทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวอัญชลี หัดนครอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางสาวกิติยา นวลอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีทา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาวพันตรี เหล่าภูทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางณพสร แสงวิจิตร  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
4