โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 192 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 200 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -8 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อยุธยาวิทยาลัย

จำนวน 210

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 16 18
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 7 24 31
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 28 45
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 11 16 27
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 6 24 30
0
0
0
0
6 ศิลปะ 7 3 10
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 5 10
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 7 12 19
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2 7 9
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 64 136 200
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
12
2
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
14
12
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15
14
16
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
13
7
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
19
7
4
0
0
6 ศิลปะ
4
1
5
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
5
2
3
0
0
8 การงานอาชีพ
12
0
7
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
2
4
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
97
47
56
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล แหวนทอง  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวอัญชลี พสกบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวขนิษฐา สะโดอยู่  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวปิยวรรณ ศรีอุดม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
40.00
5 นายพชรพล พลธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นางสาวพัลลภา พันธุ์จันทร์แม้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางนาฏนลิน จุลโมกข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายทศพล อินน้ำคบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางชมัยพร พืชกมุทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
66.00
10 นางสาวนนทกาล รูปเอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
11 นางรินดา ตรงดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายกิตติพัฒน์ สงวนงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
13 นางสาวรดามณี สายพัฒนะ  ครู ชำนาญการ
0
14 นายศุภพร ตรีไพชยนต์ศักดิ์  ครู ชำนาญการ
0
15 นายปิยเดช พิพัฒน์เยาว์กุล  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวอาสยา อินทโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
30.00
17 นายชัยวัฒน์ ศรีไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางสาวสุมาลี จริวัฒถิรเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางวิภาภรณ์ คำลือชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวอริสา พานิชกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวรังสิมา ชมจำปี  ครู ชำนาญการ
1
84.00
22 นางสาวสายทิพย์ ณ เวียงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายพนม บุญมางำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายสันติราษฏร์ เรียนงาม  ครู ชำนาญการ
1
40.00
25 นางสาวชุติมา ประภัสสรพิทยา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
52.00
26 นายอธิท อธิวรปัญญากุล  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวมะลิวัลย์ เลี้ยงศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายมงคล จิ๋วเชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ ธนทัตนันทโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
56.00
30 นางสาวมลิวัลย์ สุขแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสาวพชรกมล พูลลาย  ครู ชำนาญการ
0
32 นางพัลลภา กมลพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวผกามาศ เพชรรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นายอุทิศ พิณพาทย์เพราะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายวศิน คล้ายบรรเลง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาววิริยาภรณ์ จนจันทึก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางพัฒนพงศ์ มีสมยุทธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางมาลัย ยิ่งมานะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
88.00
39 นางสาวสุภาพร โพธิ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวชญานุตย์ เจริญกิจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
117.99
41 นายยุรนันท์ อัตตะสาระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
42 นางน้ำทิพย์ มหานิยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางวิจิตร ดัดเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางกันยารัตน์ ศรีวงค์วรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นางสาววรรรณภา หมวกอิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางศรศมน มรุตัณฑ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาววิจิตรา ศรีเขื่อนแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นายพิชัย หิดาวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นางสาวจิตตินัฎฐ์ สุขบัณฑิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวอัจฉริตา จิตสกุลชัย  ครู ชำนาญการ
0
51 นางจุฑามาศ ทองอร่าม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวณัฐกฤตา วงษ์สงฆ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นายสุเมธ รัมมะเกษ  ครู ชำนาญการ
0
54 นายอดิศักดิ์ นุชประยูร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
139.99
55 นายวิเชษฐ ค้าสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นายพรเทพ ตรีสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
57 นางวาสนา กองรส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นายณรงค์ชัย หล่อประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
15.00
59 นางนวรัตน์ พินนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
60 นายธีรภัทร สรรคพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวฐิติพร จันทร์หอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางธีรกานต์ ขะชาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาวยุพิน ตุ่นเฮ้า  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสาวรณภร ประภัสสโรทัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
65 นางสาวเพ็ญทิพย์ สีคร้าม  ครู ชำนาญการ
0
66 นางพรพิมล ส้มทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
67 นายเศรษฐพงษ์ จันทร์แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางสาวสุภาพร สมานเกียรติ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางสุภัทรา โกมลวานิช  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสาวนารีรัตน์ ดิษฐลักษณะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางวรรณา ธงชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางสาวนภาพร แดนตะเคียน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวเวธกา ชุมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวรัชฎาภรณ์ ผิวนวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวอมรรัตน์ ทองโชติ  ครู ชำนาญการ
0
76 นายสมชาย อบรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นายวสุธา ธรรมประสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นายวรรธนชาติ แก้วนุช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสุธาสินี เนคมานุรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นางสาวฮัสน๊ะฮ์ มุ่งมาตร์  ครู ชำนาญการ
0
81 นางสาวปาณิสรา ระษารักษ์  ครู ชำนาญการ
0
82 นายอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
82.00
83 นายนันทวัตน์ ไวยบุญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางสาวนิภาพร แสงไพโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
85 นางสาวกชกร ศรีษาพุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นางผกาพันธ์ โชตินิสากรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นางสาวเบญจวรรณ ปราโมทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นางสาวสุวิมล ถนอมนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางสุกัญญา เทียนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นายจักรดุลย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการ
0
91 นายมานพ เอกจริยวงศ์  ครู ชำนาญการ
1
8.00
92 นายธวัชชัย เพ็ชนี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
93 นางสาวสิเรียม แชหมื่อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางสาวชนิษต์ณภัค คุ้มอิ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
24.00
95 นายกรวิชญ์ นาพุฒา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
114.00
96 นางสาวเกศกาญจน์ ปรีชาชาญ  ครู ชำนาญการ
0
97 นางสาวกรรณิการ์ สุขเกษม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นางภัสราภรณ์ นาคสู่สุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นายรณวริทธิ์ ขะชาตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางมรรษวรรณ สุภานันท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายเอกชัย วิลามาศ  ครู ชำนาญการ
0
102 นางรัชนา แสงเปล่งปลั่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นายยุทธนา ขันธวิธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
104 นางสุมาลี สาระสันต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นางวรรษมล พุ่มมรินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสิทธิรัตน์ วงค์ชุมกาญจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
107 นายสุนทร บุญเอียด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
108 นางสาวเสาวนีย์ บุญบำรุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นายศุภกร การสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
110 นายวรรธน จำปาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
111 นายภัทรพันธ์ ลาภเกิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวดวงแก้ว สุหลง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางลัดดา ทองมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
114 นางสาววิมล พรรณนิคม  ครู ชำนาญการ
0
115 นางณัฐมน สุชัยรัตน์  ครู ชำนาญการ
1
12.00
116 นายสุวพัฒน์ สงวนงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางสาวยุพดี เข็มอนุสุข อิสมัญ  ครู ชำนาญการ
0
118 นางสาวชลธารา ทรัพย์สินพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
119 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นางสาวสิริรัตน์ พาลีเดช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางสาวภัคจิรา อาลัยญาติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
122 นางพัชรีรัตน์ เชื้อพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
32.00
123 นางสาวเจนจิรา แจ้งมาก  ครู ชำนาญการ
0
124 นางสาวชนิดาภา ปลั่งกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นายธีร์วรัตม์ รุจธนวิชญ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
126 นางศุภลักษณ์ จันทนวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
127 นางมันทนี บุญฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
128 ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ ม่วงกรุง  ครู ชำนาญการ
0
129 นางขนิษฐา กิตติวิริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
46.00
130 นางสาวเจนนภา ทัสเตโมโต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
131 นางสาวรสริน ตัญญวงษ์  ครู ชำนาญการ
2
52.00
132 นายสุเมธี คำมัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
133 นางปิยะนุช เงินวิเศษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นายพงษ์พันธ์ ติยะบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
135 นางทิพธญา สิตตะวิบุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
72.00
136 ว่าที่ร้อยตรีศักดา สาพิมาน  ครู ชำนาญการ
0
137 นางสมใจ คลังวิจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
138 นางสาวจิตราพร โลหาชีวะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
52.00
139 นายพงศธร แสนช่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นางปฐมาวดี คุ้มภัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
141 นางสาวเมทินี นิชี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นางวิมล ขันธมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
143 ว่าที่ร้อยตรีบุญญาธิการ รอดดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
144 นางชูศรี เอกปิยะพรชัย  ครู ชำนาญการ
0
145 นางอารี การสมธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
146 นางสาวจิรนันท์ สุวรรณชัยรบ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
147 นายวิญญ์ แสงสด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
148 นางสาวรัตนา โพธิ์งาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
149 นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
150 นางสาววรรณิภา เฉลิมหมู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
151 นางสาวสาลินี เพ็งอุดม  ครู ชำนาญการ
0
152 นางภัทรมล สุกรีวนัส  ครู ชำนาญการ
0
153 ว่าที่ร.ต.เชาวรินทร์ ดีฉาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
154 นางวรากร นัยพร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
155 นางสาวนิชาภา พัฒน์วิชัยโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
156 นายสุพรรณ ภาคทรัพย์ศรี  ครู ชำนาญการ
0
157 นางสาวพรรณนิภา กลิ้งอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
158 นายพรเทพ บุณยกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
159 นางสาวเบญจมาภรณ์ กองสัมฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
160 นายสรรพสิทธิ์ โกศล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
161 นายธีรวีร์ แพบัว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
162 นางวันวิวาห์ พิพัฒน์เยาว์กุล  ครู ชำนาญการ
1
40.00
163 นายธีรภัทร กระจ่างแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
164 นางสาวพรอรุณ สืบแต่จุ้ย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
165 นางสาวธัญพร อักษรกิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
166 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวิดา จันทะขาล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
167 นางรุ่งนภา ชมภูราช  ครู ชำนาญการ
0
168 นางเตือนใจ ประเสริฐศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
169 นางเตือนใจ ตรีบุบผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
170 นายณรงค์ชัย พงษ์ธะนะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
171 สุนันทา เกษมสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
172 นางสาวเจนจิรา เทวัญรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
173 เพชรรัตน์ พรหมจักร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
174 นางสาวณัฐณิชา ขาวบุบผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
175 กิตติยา กลั่นพจน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
176 นายปองพล วิชาดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
177 นางสาวมณีณดา แท่นมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
178 นายธีรการณ์ สุสุขเสียง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
179 นางอรสุมา ถาวรสุขอนันต์  ครู ชำนาญการ
0
180 นางสาวบุศรินทร์ เปลี่ยนสินไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
181 สมกมล หมั่นวิชา  ครู ชำนาญการ
0
182 นางสาวจิรนันท์ แก้วดำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
183 นายกิตติบดี มิ่งเจริญวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
184 นางสาวศุภนิตย์ หาญมุ่งธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
185 นางสาวอรุณโรจน์ จินต์ประยูร  ครู ชำนาญการ
0
186 นางสาวสุนิธี พุ่มจุ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
187 นางสาวสุลักขณา ใจองอาจ  ครู ชำนาญการ
0
188 นางสาวพิมสุรีย์ ศรีโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
189 นายอภิรักษ์ เปียประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
190 นางสาววัชนันท์ เพ่งสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
191 นายไพโรจน์ รักอ่อน  ครู ชำนาญการ
0
192 นักรบ ฤทธิสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
6
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
3
 
รวม
31
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0