โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 47 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 49 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล"

จำนวน 92

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 4 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 12 13
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 8 9
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 5 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 5 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 0 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 9 40 49
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
3
1
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
4
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
3
4
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
3
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
1
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
3
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
15
18
16
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวณัชชา สินศิริ  ครู ชำนาญการ
0
2 นายมานิตย์ แสงสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวกุลธิดา ศรีสุข  ครู ชำนาญการ
1
6.00
4 นางโชติรส ทองอร่าม  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวดวงดาว สังฆมัย  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาววาธิตา ภูถวิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
7 นางพรฉลอง พันธุรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายธีระยุทธ โพธิ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางประคอง มีฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางศศิมา คำนึง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวนันทา ภูหมื่น  ครู ชำนาญการ
0
12 นางวารุณี สุ่มมาตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
20.00
13 นายนครินทร์ กิวัฒนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางกรรนิกา พุทธวิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
15 นางสาวลีลาวดี บาลี  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวนิตยา บัวขำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวจิตรลดา ศรีจันทร์ดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางชวนขวัญ สงขุนทด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวสุกานดา มั่นดี  ครู ชำนาญการ
1
0.00
20 นางสาวชลลดา กุลานุวัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสุรีย์พร อิ่มพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายโยธิน นิลคช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
17.00
23 นางสาวปรียาภรณ์ ชูวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นายอำนาจ มีฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางยุพเยาว์ ทรงสบาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
26 นางสาวกนกพร เอื้อสุนทรสกุล  ครู ชำนาญการ
0
27 นายถนอม เอื้อสุนทรสกุล  ครู ชำนาญการ
2
24.00
28 นางสาวกาญจนา มีสินเสถียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นายณัฐพงศ์ ภาระธัญญา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางวรารัตน์ พิฬารัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางสมลักษณ์ แสงสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
32 นางสาวจิราภรณ์ เพ็ชร์ชง  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวปวีณา ธงปราริน  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวพัชราภรณ์ ปินตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางวันเพ็ญ แสนแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางเกษร บุญกุศล  ครู ชำนาญการ
1
12.00
37 นางสาวธนัชพรรณ ก่อสกุลรุ่งโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
38 นางขนิษฐา จำปาทอง  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวศิรินภา จันทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวจุฑารัตน์ อบเชยเทศ  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสาวรัตนาภรณ์ ผดุงศิลป์  ครู ชำนาญการ
0
42 นายอัษฎางค์ นูมหันต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวณภัทร วงษ์ฉิม  ครู ชำนาญการ
0
44 นางมิ่งเมือง แก้วสีดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายนิรันดร์ บุญประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
58.00
46 นางสาลี่ ฉัตรจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางอนงค์ สีม่วงงาม  ครู ชำนาญการ
0
48 นางประทุมวัน สำเร็จศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
6
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
20