โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 19 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 27 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -8 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บางปะอิน

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 3 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 4 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 1 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 15 27
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
1
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
2
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
14
10
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางกัลยา บุญดี  ครู ชำนาญการ
0
2 นายฤทธิ์ธิชัย ภู่สำอางค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางสาวสุภาพร เชื้อแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางอัจฉรา อธิคมานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวกนกพร มณีเนตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
6 นายอุดม พิบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายศักดิ์ชัย หัตถกรรม  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวสุทธาทิพย์ เที่ยงพูนโภค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวอรนุช สิทธิ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวจินดาพร เรือนเพ็ชร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายโสภณ สุขพิมาน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวประภาพร อุทวราพงศ์  ครู ชำนาญการ
0
13 นายวรุฒ สุขสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวกนกวรรณ เอื้อเฟื้อ  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสำเนียง ไวยทิพย์  ครู ชำนาญการ
0
16 นายธีระพล พรหมเจียม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายพีรพงษ์ แป้นเปีย  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวปาณิสรา โชคคเณศร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นายชัยยุทธ ตันประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
5