โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 44 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 45 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บางปะหัน

จำนวน 59

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 4 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 8 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 4 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 8 9
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 1 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 1 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 2 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 12 33 45
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
0
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
4
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
2
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
2
1
0
0
6 ศิลปะ
0
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
27
10
8
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวศิธร คนเสงี่ยม  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวกาญจนา แสงใยมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวนวพร เชาว์ประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
4 นางสาวนันธิญา แก้ววิจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพร  ครู ชำนาญการ
0
6 นางลีลาพันธ์ รื่นกมล  ครู ชำนาญการ
0
7 นางอัญชณา สิริภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวยุพิน สมงาม  ครู ชำนาญการ
0
9 นางวราภรณ์ สนธิวรรธนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวสมพร ผดุงศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวปิยรัตน์ รื่นกลิ่นจันทน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายฉลอง ชุ่มโชคดี  ครู ชำนาญการ
0
13 นายธงชัย ทุเรียนงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวจันทนา แสงสุกใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางกุหลาบ ท่าวัง  ครู ชำนาญการ
0
16 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพิศ จริตธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายครองคน บำรุงเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 ว่าที่เรือตรีรัฐนัย รื่นกมล ร.น.  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางนิตยา เจริญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นายสุวิจักขณ์ ขันสัมฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวสุภัค รื่นอารมณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางกุลธิดา สิงห์สูง  ครู ชำนาญการ
0
23 นางรัตน์ธิกานต์ สิงห์ปลอด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวอมรรัตน์ พันธุ์พิมพ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวศุษมา เกษสา  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวจุฑามาศ สุขงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวเนตรนภา จันทร์แสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นายนพเก้า สำราญจิต  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวโยภิตา เขียวค้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวบุษรินทร์ ตาคะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นายณัฐวุฒิ ศรีคำแดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นายจิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางสาวปาริฉัตร ยอดระยับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวขวัญเรือน สุตาคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นายสุทธิพันธ์ บุตรลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นายวัชรพงศ์ พูลสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวมุลาลิน ประดับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นางเบญจลักษณ์ ศรีสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวจิรัฐติกาล คชฤกษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางวัชรา ปานช้าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวอรอนงค์ เกื้อหนุน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
42 นายวิษณุพร ศรีพนม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาววัลยา ธีรฐิติธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสุชานาฏ พุ่มพวง  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
7