โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 125 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 118 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 7 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

จำนวน 155

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 10 12
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 5 12 17
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 18 24
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 4 9 13
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 19 20
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 4 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 6 11 17
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 3 3
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 29 89 118
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
7
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
5
8
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
7
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
8
3
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
10
8
2
0
0
6 ศิลปะ
3
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
6
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
3
12
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1
1
1
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
47
40
31
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางธมกร ประทุมรัตน์  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวศศิภา นวลละออง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
3 นางปัณฑิต์พันธุ์ พึ่งจิตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาววันดี โค้ไพบูลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายธิติพันธ์ สุภาพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายจรัสเดช ชัชวาลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวธนัดดา คงมีทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวชาลินี ศึกษาชาติ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสุวรรณ สาลีผล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางวันเพ็ญ แพร่หลาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวพลอยบุษร์ เบ็ญจวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
12 นายเสถียร นพพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวสายพิณ ดุษฎี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสอาด ชัชวาลยางกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางอำพร อรรถศิริ  ครู ชำนาญการ
0
16 นายปรีชา คุณโทถม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายสมบูรณ์ เขียวฉอ้อน  ครู ชำนาญการ
0
18 นางนันทนา เพ็งสมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางศุภาพิชญ์ แสงเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวทิติยาพร บุตรธรรม  ครู ชำนาญการ
0
21 นางฉวีวรรณ์ บุญประดับ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางเปรมวดี กองแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางนันทพร วงษาวดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายไอศูรย์ เลิศภัทรสิริโรจน์  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวเจนจิรา ชัชวาลย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางอารีย์ ศรีปลั่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางสาวชนิตา จีนขจร  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวรวิรัชต์ อุทา  ครู ชำนาญการ
0
29 นางสาวภลดา ทองย้อย  ครู ชำนาญการ
0
30 นางวรรณฤดี เอี่ยมสุเมธ  ครู ชำนาญการ
0
31 นางกุลธรา เพจี้  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวพิศมัย ต่ายสุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
33 นายศุภกันต์ พึ่งแย้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางสาวภัทราวดี รักยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางวรรณนภา ธุววิทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางวรรณนารียา หรือตระกูล  ครู ชำนาญการ
0
37 นางชญาณิศา เกษดี  ครู ชำนาญการ
0
38 นางพจมาล บรรจงพินิจ  ครู ชำนาญการ
0
39 นางสาวศันสนีย์ เกียรติสถิตย์  ครู ชำนาญการ
0
40 นางสุจินรา เดชพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
41 นายวิทวัฒน์ สีลาด  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวศรีสำอาง นิธินพวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาวกำไร คุณวุฒิ  ครู ชำนาญการ
0
44 นายณฐพร หลากสุขถม  ครู ชำนาญการ
0
45 นายนพดล ชาวนาผล  ครู ชำนาญการ
0
46 นางจารุวรรณ รักษาทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสุภณิดา จันทร์ศรีเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวสุชาดา อักษรกริช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายวุฒิชัย ครองสิทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
50 นางอรุณี ก่อเกิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นางสาวจิรพร เจริญกิจวัฒนาชัย  ครู ชำนาญการ
0
52 นางสาวพรรษา เขมะชิต  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวปิยะนุช หงษ์นาค  ครู ชำนาญการ
0
54 นางนิสากร รังษีภโนดร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางสาวน้ำเพชร แจ่มทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายตะวัน บุตรอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายวัชรพันธุ์ เขียวเอี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาววรี​ย์​ สืบสมุท​  ครู ชำนาญการ
0
59 นายทรงโชค กล้าแข็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางวรรณิษา ฤทธิ์สุทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นางสาวสิริรักษ์ นักดนตรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายปิยะพงศ์ หรือตระกูล  ครู ชำนาญการ
0
63 นายปราโมทย์ อ่อนละม้าย  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสาวพรรษรัตน์ พรมมินทร์  ครู ชำนาญการ
0
65 นางสาวหฤทัย อันไธสง  ครู ชำนาญการ
0
66 นางสาวนฤมล สุทนต์  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสาวสสิพัชร์ สาทรพาณิชย์  ครู ชำนาญการ
0
68 นางสาวสุมาลี คำสว่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวสิตานันท์ เนียมหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางวิราพร นพพิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นายวิศรุฒม์ เอมสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางวันเพ็ญ ฉัตรรัตนสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาวศิริพร วรรธนาศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวบุญสิตา กิติเรียงลาภ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวศศิธร คนชม  ครู ชำนาญการ
0
76 นายเอกพจน์ คำลือ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวสุนิสา เนรจิตร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวฐิตารีย์ ทำทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นายกิตติภณ เนื้อเทศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาวเสาวลักษณ์ วทัญญู  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวดลยา แก้ววิเชียร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวนิภาพร ผิวฉ่ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสาวปัทมา ทัพพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
84 นางโอฐิมา แสงทัพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาววรัญญา หอมละม้าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
86 นายอารักษ์ อนุกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวปิยวรรณ ผลรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
88 นายนุกูลกิจ เนตร์ส่งศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นางสาวสุภาพ นามบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นางสาวพรพิมล ทดทะศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวอุมาภรณ์ สุขขุม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางสาวปรวรรณ คารวะวิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
93 นายสุเนตร สุขทวี  ครู ชำนาญการ
0
94 นางสาวมัทนา มีอิสระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นางสาวกมลวรรณ แจ้งมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
96 นางสาวภีรภา เสือไทย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
97 นางสาวนพรัตน์ ทานนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
98 นายเพทาย แสงทัพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
99 นายทวีศักดิ์ มาสริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาววัลย์ลดา สีงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
101 นายชัยพล อนุสุวรรณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
102 นายวิศิษฐ์ สุดสงวน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
103 นางศิริลักษณ์ ยวงเกตุ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นางสาวศรัณยา ปานหงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
105 นายศิริพัฒน์ เทศวัตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
106 นางสาวศศิวิมล พลอยงาม  ครู ชำนาญการ
0
107 นางปวริศา นามประเทือง  ครู ชำนาญการ
0
108 นางสาวณัฐปภัสร์ สรอยโว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
109 นางสาวนัฐธิดา วงษ์รอต  ครู ชำนาญการ
0
110 นางสาวพิมภรณ์ พวงชื่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
111 นางสาวภัทรมน แช่มโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
112 นางสาวน้ำฝน บุตราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
113 นางสาวปภิญญา ปัดป้อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
114 นายอลงกรณ์ จันทรวิภาค  ครู ชำนาญการ
0
115 นางสาวธิดารัตน์ นาเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวน้ำเพชร แจ่มทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
117 นายตะวัน บุตรอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
118 นางสาวภารตี โพธิ์ราม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
119 นางสาวกัญญารัตน์ โพธิ์ศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นายปัณณทัต อ่องทับน้ำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
121 นางสาวขวัญชนก ศิลป์ประเสริฐ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นายพงศธร การกสิขวิธี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
123 นางสาววรัญญา หอมละม้าย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นายวิศรุฒม์ เอมสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
125 นายมนตรี พยุงพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
7