โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 43 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 5 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 38 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โพธิ์ทอง(จินดามณี)

จำนวน 44

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 1 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 1 1
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 1 1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 0 0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 1 4 5
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
0
0
0
6 ศิลปะ
0
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
1
2
2
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางชญานิษฐ์ นิลพฤกษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายสุวัฒน์ แดงประยูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางพรพักตร์ ถนอมเขต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางวาสนา เสนาพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
5 นายสมชาย มีสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวน้ำฝน ทองคำ  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสุภัทรา เจียรนันท์  ครู ชำนาญการ
0
8 นายปราโมทย์ ทองคำมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางอารีวรรณ ทองคำมาก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายถนอม เปลี่ยนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางเบญลักษณ์ ศรีสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางอมรรัตน์ ชื่นทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางอุบล เปลี่ยนทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสุรีย์ แสงนาค  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสมพิศ แดงประยูร  ครู ชำนาญการ
0
16 นางสาวปราณีต บุญเรืองรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสกุลดี คุณโทถม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวรดา จันทร์หอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางเรวดี ผูกเกษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสุพรรณี อินมะณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางณัฐกานต์ แก้วแสงแจ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางจันทิมา ปกป้อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายหอมหวล ศรีอาภรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ แก้วพรหม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
27 นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนา  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวอุษา ปัถวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
30 นางสาวกัทลี สังขวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวกานติมา ท้วมทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
32 นางสาวรพีพร ทองเพ็ชร  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวมินตรา อนันตรังสี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวสุกัลย์ เจริญกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวนภัทร วงษ์สาหร่าย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางสาววันศิริ สมบุญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นายสมศักดิ์ สังข์สมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวชลลดา อ่อนพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางบุษกร ธนเดชพงษ์สุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวพิมพ์พร สมงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นายประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ  ครู ชำนาญการ
1
12.00
42 นางกรรณิการ์ สีลาด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายชิตพล เครือแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
4
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
19