โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 26 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 27 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : สามโก้วิทยาคม

จำนวน 37

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 4 5
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 7 8
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 2 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 0 0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 21 27
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
2
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
9
6
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางทุเรียน แก้วมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางลำใย พิรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายสุรศักดิ์ เดชคง  ครู ชำนาญการ
0
4 นางฉันทนา วงษ์หิรัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางหรรษา ศรีกระจ่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวกัลยกร สุขขุม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางอรวรรณ ศรีโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวราภรณ์ นาคเขียว  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวชิดชนก มาสำราญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวเวนิสา พานทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นายกรณิศ พวงลูกอิน  ครู ชำนาญการ
0
12 นางลลิตา สารสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวฉัตรวลัย ทรงความเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายพิชยดนย์ พิกุลทอง  ครู ชำนาญการ
0
15 นางสาวจันทร์เพ็ญ พานะรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางพรรัตน์ อุดมดี  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวเสาวนีย์ รวยทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นางสุภา ฤทธา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายศุภโชค มีวารา  ครู ชำนาญการ
0
20 นายสันติ กาญจนสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสาวเนตรชนก ศิลาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวโสภิดา กระจายแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวกรรณิการ์ จำปาพงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
24 นางสาวอังสณา ยินยอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นายวีระพจน์ บุญรอต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวนัดดาพร รุ่งรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
2
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
9