โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 72 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 44 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 28 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านหมี่วิทยา

จำนวน 82

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 3 4
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 7 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 10 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 2 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 6 6
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 0 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 31 44
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
2
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
2
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
2
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
2
2
2
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
4
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
19
11
14
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางภคพร นาน้ำเชี่ยว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางเรไร แสงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาววันเพ็ญ มนเทียนทอง  ครู ชำนาญการ
0
4 นายยุทธนา สังคเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
5 นางนุชนารถ สังคเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางสาวนิภา หนูเผ่า  ครู ชำนาญการ
0
7 นางกมลวรรณ กรรณาริก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวเบญจมาศ ปัญญายงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาววรพร สกุลจิตรานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายธีระพงศ์ เผ่าน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางชณิตา เผ่าน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายณัฐพรรษ วิวัฒน์วรวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสาวสมพร คนชม  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวจำเนียร ดวงศรีแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
15 นางนาฏยา เมฆรักษากิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวนวรัตน์ คงมีทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางมาลีพร ศรีสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายอาทิตย์ แสงฤทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางแสงระวี แก้วดี  ครู ชำนาญการ
0
20 นางนุกูล ตันนุกูล  ครู ชำนาญการ
0
21 นางสุคนธ์ สุจริตจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
22 นายไพฑูร อู่นาค  ครู ชำนาญการ
0
23 นางนันทวัน ภู่แพร  ครู ชำนาญการ
0
24 นางชูศรี เกิดสาย  ครู ชำนาญการ
0
25 นางสาวยุพาพันธ์ มินวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางกัญญา ปาลวัฒน์วิไชย  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวทิภากร สาริกา  ครู ชำนาญการ
0
28 นายสัมพันธ์ เขียวเอี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายสมพร ชุ่มเพ็งพันธุ์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวปัญญาทิพย์ กระเป๋าทอง  ครู ชำนาญการ
0
31 นางสาวกนกพรรณ ศรีสุคนธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางนวรัตน์ แจ่มจำรัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางชุมแพ แจ้งดารา  ครู ชำนาญการ
0
34 นายปรีชา ฤทธิเดช  ครู ชำนาญการ
0
35 ว่าที่ร้อยตรีศรนรินทร์ สังวาลย์  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวกาญจนรัตน์ แปลกวงษ์  ครู ชำนาญการ
0
37 นางพรพรหม สังวาลย์  ครู ชำนาญการ
0
38 นายสุทธิชัย เจียมสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวอุษา คำศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นางสาวณัฐริการ์ แก่นดีลัง  ครู ชำนาญการ
0
41 นางสุพัตร ยิ้มจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
42 นางสาวน้ำผึ้ง ยอดมีกลิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นางสาวอินทุพิมพ์ หาลาภ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางสาวพิมพ์พิไล จันทรัต์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
46 นายกิตติภัททาณัฐ ศุภวิชญ์พิสิฐกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นายอนุพงษ์ ยินดีรมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาววรรณวรางค์ น้อยศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นายธนพนธ์ ฆ้องทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวณัฐพัชร์ กิ่งแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางสาวพัชรา ทาเอื้อ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาววนานุรัตน์ ดวงจินดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวธัญพร เกิดกูล  ครู ชำนาญการ
0
54 นายศรายุธ ท้าวประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวจารุวรรณ เจียมสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
56.00
56 ว่าที่ร้อยตรีพิสิฐ ชโลธร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นางสาวกนกวรรณ ชั่งใจ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวจุฑาทิพย์ สิงหาเวช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวศรัญญา ศรีจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางกรปภา ประสมสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
61 นายไพรสณฑ์ จันทนูศร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายจันทกร สีวะรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นายนัฐพงษ์ ทองตะนุนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวนิรัญชลา ทับพุ่ม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวภคพร อินทร์นา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
66 นางสาวสุจิตรา จำลองนิล  ครู ชำนาญการ
0
67 นางสาวกมลรัตน์ บัตรทิม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายศรายุธ ท้าวประสิทธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวพลอยประดับ งามสง่า  ครู ชำนาญการ
0
70 นางสาวภูษณิศา พรมรักษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวอุบลวรรณ กาทุ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวสุวิชา กาวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
7