โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

จำนวน 24

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 0 0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 6
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 2 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 3 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 14 19
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
0
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
0
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
4
5
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอิศราภรณ์ ปินธง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสุวรรณี พจน์ไพเราะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวพิกุล ต๊ะทองดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
75.00
4 นางยุพดี ไพรวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
24
159.00
5 นางบุบผา บุญเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
6 นางสาวธัญณัชฐ์ ทองฟัก  ครู ชำนาญการ
0
7 นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวพิมพ์ ชุ่มเพ็งพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
9 นางณัจนา สุขกรีด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาวนุสรา คำน้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
80.00
11 นางจีรนันท์ ทาแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางมยุรี บุญเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
66.00
13 นางเพ็ญศรี สุดสวาท  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวประทุมมา กลิ่นหอม  ครู ชำนาญการ
0
15 นายไพศาล แก้วจีน  ครู ชำนาญการ
0
16 นายภรัณยู อินทกนก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นายสุทธิพงษ์ บุญไชย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
129.99
18 นายธิติสันติ์ ร่วมชาติสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
105.99
19 นางสาวนิตยา แรตไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
9