โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 100 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 105 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ปราจีนกัลยาณี

จำนวน 133

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 9 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 3 12 15
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 23 31
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 12 17
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 13 14
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 3 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 4 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 5 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 24 81 105
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
1
4
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
9
5
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
8
14
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
5
7
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
7
6
1
0
0
6 ศิลปะ
3
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
5
2
1
0
0
8 การงานอาชีพ
2
2
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
36
33
36
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายมณฑล โหระโช  ครู ชำนาญการ
0
2 นางสาวนพรัตน์ สิงห์ธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นายภิเฌต พรหมเหลือง  ครู ชำนาญการ
0
4 ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ ฉัตรโชคไพศาล  ครู ชำนาญการ
0
5 นางสาวกนกกร ศรีสังข์  ครู ชำนาญการ
0
6 นางวิษารินทร์ หมื่นรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายเสรีนันต์ สรรเพ็ชร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางณรัณนันท์ โพธิเดชสิรวุฒิ  ครู ชำนาญการ
0
9 นางลัดดา ศรีโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสาววิสันตรี รสดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางนพรัตน์ คงมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางปณิธาน แว่นสุข  ครู ชำนาญการ
0
13 นางใจทิพย์ ศรีบุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางวนิดา พูนวัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางเบญจวรรณ สรรเพ็ชร์  ครู ชำนาญการ
4
36.00
16 นางเนตรนภิศ นุกูลกิจ  ครู ชำนาญการ
1
6.00
17 นางณัฐนันท์ เธียรวรโรจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางจันทรรัตน์ เหมือนเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางทิพย์วรรณ ทองทาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสาวนิตยา มิตรยง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางผึ้งทิพย์ สอนเมือง  ครู ชำนาญการ
0
23 นายศิริพงษ์ สุวรรณน้อย  ครู ชำนาญการ
0
24 นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล  ครู ชำนาญการ
6
150.00
25 นางพัณณ์ชิตา ศุภาศิริพีรยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางมณฑิรา จันทร์ละม่อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางขวัญใจ กองศักดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
30.00
28 นางสุภาภรณ์ จำจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อ  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาววาสนา แสงบัญดิษฐ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางขวัญตา พิมพ์ดีด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายมาโนช มั่นคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นายไพฑูรย์ ศรีนาค  ครู ชำนาญการ
1
6.00
34 นางสุรีย์ เมืองทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวกนกอร ชาหอม  ครู ชำนาญการ
0
36 นางสาวอภิญญา ยินดียม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายวิโรจน์ แสงสุระเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นายวสันต์ งามแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวยุคลทิพย์ ใจขำ  ครู ชำนาญการ
0
40 นางวันเพ็ญ สงวนสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางสายใจ ฉิมพาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวพิชญ์กัญญา อธิพวงมาลัย  ครู ชำนาญการ
0
43 นางสาคร อ่อนเอม  ครู ชำนาญการ
2
12.00
44 นางสาวศิราภรณ์ วงษ์สุวรรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางสาวมานัสวิณีย์ เวียงปฏิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวสมปอง โกซิน  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวณัฐวรรณ พลเจริญ  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาวปรีดาวรรณ ถาวร  ครู ชำนาญการ
5
54.00
49 นายธนกฤต แสงอุทัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวระพีพรรณ เหลือสืบชาติ  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวชัชชารี ประชุมชน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
7
138.00
52 นายชัชภูมิ กมลรักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวปรีดาพร เกตุนคร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางธมนวรรณ สุคนธ์  ครู ชำนาญการ
0
55 นางพันธิพัฒน์ อารักษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายยุทธนา ชุดทองม้วน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 นายเตชิต บุญมาพิทักษ์กุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางสาวญาณิศา สุทธิผาสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
132.00
59 นายอนุพงษ์ ศรีโสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางประภาภรณ์ ทรงประโคน  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวอุไรวรรณ สุขขา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวศันสนีย์ ทรัพย์เจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
144.00
63 นางสาวพจนีย์ เครื่องสาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวนันทวัน คุ้มทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นางสาวนฤมล ก้อนขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นายธานินทร รอดเกตุกูล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นางนฤมล หนูพรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
9
78.00
69 นางสาวกนกชล มูลมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวปิญานันท์ ศรีสันเทียะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสุณิสา โถทอง  ครู ชำนาญการ
0
72 นางสาววนิศา งามแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
48.00
73 นางวิไล ขาวสระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางธัญญรัตน์ เกษอินทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 พรรณภรณ์ เพลินไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
114.00
76 นางสาววรลักษณ์ บุญค้ำ  ครู ชำนาญการ
0
77 นางสาวนัตดา มนต์มีศีล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวฉวีวรรณ พรมมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวชัชชญา จอมคำสิง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นายจักรกริช เภาโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นายจตุพล ปัญจธรรมกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
82 นางสาวนพสร อู่แก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นางสุภาพร วงษ์ดารา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นางสาวเมษยา สุขชม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาววิกานดา พิณแพทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
6
60.00
86 นางสาวพัชราภรณ์ เกษรศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นางสาวอัจนา วัฒนานุกูลพงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายสุริยนต์ มหาราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายศิวนันท์ ฮธิจันทรรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
90 นายพงษ์พัฒน์ มีแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
91 นางสาวกมลชนก พันธุ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
138.00
92 นางสาวอริสราภรณ์ แสงเพ็ชร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นายธิวากร ประถมนาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
94 นางพรรณภรณ์ เพลินไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
10
114.00
95 นายเฉลิมเกียรติ​ สมาน​พันธุ์​  ครู ชำนาญการ
0
96 นายชัฏชยุต บุตรผา  ครู ชำนาญการ
0
97 นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
98 นางไตรรัตน์ โชติพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางสาวปรารถนา ดาราย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
100 นางสาวกมลชนก สมจิตต์  ครู ชำนาญการ
0
101 นางสาวผ่องศรี สิงห์โสดา  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
4
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
19