โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 23 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 25 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วังตะเคียนวิทยาคม

จำนวน 32

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 5 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 4 4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 4 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 1 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 21 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
3
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
3
0
0
6 ศิลปะ
1
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
12
1
12
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางขวัญฤทัย อร่ามศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
135.99
2 นางรุ่งจิตร สำราญกิจ ไทเลอร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางจริยา หวันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวสายฝน ทรัพย์สิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวณัฎธนนิยา กรกุลศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายพัชรณัฐ พัชรมงคลพัส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางกัญญาณัฐ กองยอด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางเอมิกา สีสมดี   ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางศรินนา ลงมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวพิมพ์พรรณ ลีลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นายณัฐปภัสร์ ชัยวัฒนโชติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 สิบเอกนิพล จำศรี  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวบุญธิดา มุ่งมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
24.00
15 นางสาวมลฤดี สีอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
18.00
16 นางสาวธีริศรา ภูมิคง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
17 นางสาวรติรัตน์ วรวงษ์วุฒิไกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
18 นางสาวนพวรรณ อ่อนจินลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 นางฉวีวรรณ วงษ์ไกร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
0.00
20 นางสาวรัตนา ดือขุนทด  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นางสายธาร สุขทวี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
0.00
22 นางสาวอรพรรณ ฉันทานุมัติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นางสาวบัญญัติ แก้วเมฆ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
5
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0