โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 24 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 27 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : มณีเสวตรอุปถัมภ์

จำนวน 38

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 6 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 3 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 4 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 0 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 2 4
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0 3
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 7 20 27
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
0
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
1
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
0
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
3
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
2
0
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
3
7
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวรัตนาภรณ์ นาดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นายสุนทร โมฆรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวรวีวรรณ หงส์ใจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสาวญาณิศา ประสารวงค์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางวิลาวัณย์ ธรรมมา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสุกัญญา อุคิดะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายกิตติศักดิ์ ชาญวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวอมรรัตน์ พรมที  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสุทธิจิตร หมั่นซ่อม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางศิริวรรณ ชาญวิเศษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวเบ็ญจวัลย์ กิจธัญญะสัมพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสาวจุฑามาส กิตติพงศ์พิทยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางกรรณิกา โมฆรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางสาวครองศิริ ตันเฮง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวเด่นเดือน สุทธิกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางสาวสิรินาถ สมแสง  ครู ชำนาญการ
0
17 นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกุล  ครู ชำนาญการ
0
18 นางสาวสุชีรา วรมานะกุล  ครู ชำนาญการ
0
19 นางพรจิตต์ กาศสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวธัญญาพร พรมอ่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายยุทธพงษ์ ดำรงธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาวปาริชาต แก้วสาร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
23 นายอลงกรณ์ โสดา  ครู ชำนาญการ
0
24 นายจิรเดช สังข์ขาล  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
8