โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ชิตใจชื่น

จำนวน 34

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 0 0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 1 2
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 1 2
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 2 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 1 1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 4 12 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
1
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
0
5
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
0
0
0
6 ศิลปะ
1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
6
3
7
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางทุติยาภรณ์ ผิวคล้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสุภาพร คงสงค์  ครู ชำนาญการ
0
3 นางจงกล ขวัญกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสมัย บ้านสร้าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวสุภาพ ดิ้นสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายทองแบน ขวัญกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางสาวกิตติณัช ชลสินธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นายมนวัฒน์ แหลมผึ้ง  ครู ชำนาญการ
0
9 นางสาวนิศา วงษ์สุวรรณ์  ครู ชำนาญการ
0
10 นางแก้วตา แก้วลมูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายอาทิตย์ ชารัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวเกษรินทร์ ยื้อเผ่าพันธ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวชลวัสส์ เสริมศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นายพงศพัศ ทองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางสาวพิราพรรณ แสงเย็นยิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางสาวมัชฌิมา แกมนิล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
6