โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 64 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 67 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ประจันตราษฏร์บำรุง

จำนวน 75

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 7 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 11 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 10 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 5 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 10 10
0
0
0
0
6 ศิลปะ 2 1 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 4
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 5 8
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 15 52 67
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
6
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
4
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
1
7
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
4
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
3
4
3
0
0
6 ศิลปะ
0
1
1
1
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
0
1
1
0
8 การงานอาชีพ
3
1
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
19
15
31
2
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 พันจ่าตรีอภิวัชร์ ทองลพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
26.00
2 นางเพ็ญศรี ชัยมานะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
3 นางจินตนา หอมเดิม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ สหะวิริยะสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางอุษมา สหะวิริยะสกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางพัชรีย์ แสงสมบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
15.00
7 นายวุฒิ กาญจนสุนทร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
8 นางนิภาดา ลือสมุทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
9 นางสาวจินตนา พันธ์ธรรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
36.00
10 นางสาวขวัญหทัย อาดนารี  ครู ชำนาญการ
1
56.00
11 นางอนพัทย์ หรีรักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 จ่าเอกสมาน บุบผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
13 นางจารุวรรณ วงศ์คำพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
14 นายเดชทนงค์ อร่ามเรือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นางวาสนา บุบผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
16 นางรัตนาภรณ์ สามารถ  ครู เชี่ยวชาญ
5
80.00
17 นางสาวธัญญาภรณ์ กอสุวรรณ  ครู ชำนาญการ
3
36.00
18 นางสาวสาคร ลพบุรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางกาญจนา ก้อนสันทัด  ครู เชี่ยวชาญ
1
12.00
20 นางเบ็ญจมาศ โยธินทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
21 นางสาวธนัชพร พันศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
112.00
22 นางภัทรา วัฒนพงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
44.00
23 ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
24.00
24 นางนงเยาว์ ยุทธวิธี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีพัฒนกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางมนัสชนก ฮามกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
27 นางสาวธัญวรัตม์ ชัยศุขนิธืธนโชติ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
28 นางสาววาสนา มณฑาลพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
56.00
29 นางสาวบุญเกิด พันศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
56.00
30 นางเสาวลักษณ์ ชาบาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
36.00
31 นางอัมพวัน หยิมกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายสุริยา บัวหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางปราณี รอดพฤกษ์ภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
64.00
34 นางนันทนา สุทธิศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
28.00
35 นางยุพา พรมพิชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
36 นางจีรภัทร์ พลอยแย้ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางพิไลพรรณ เทพศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
90.00
38 นางสาวปัศณี เทียบไธสง  ครู ชำนาญการ
3
106.00
39 นางสาวศุภาวดี แซ่เตียว  ครู ชำนาญการ
1
14.00
40 นายจิรศักดิ์ ขวัญสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวศิริพร หลีกชั่ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
22.00
42 นายมิธินันท์ ชินณะบุตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
43 นางสาวณสัณห์ศิณัฐ เสฏฐ์หัสดา  ครู ชำนาญการ
1
90.00
44 นางบุญรัตน์ พงษ์ดี  ครู ชำนาญการ
0
45 นางเกวลี เมืองจา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นางณัชชา ทาวิลาศ  ครู ชำนาญการ
0
47 นางสาวกิรณา เข็มเพ็ชร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นายสราวุธ ชาติครบุรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวสุวิมล หงษ์วิไล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
108.00
50 นางสาวธิติมา ด่านนุกูล  ครู ชำนาญการ
0
51 นางสาวกุลวดี ใจยืน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
52 นางสาวศิริพร ไชยบุรุษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 ภัทรวุฒิ การะเกษ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นางสาววิภาวี เนียรมงคล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
55 นางสาวศจี บุญยงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นายธีรภัทร แสงสมบุญ  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวธัญญารัตน์ โต้สาลี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายนฤชิต สิทธิปลื้ม  ครู ชำนาญการ
0
59 นางสาวนันทิกา สระพรหม  ครู ชำนาญการ
0
60 นายภาณุพงศ์ อนันต์ชัยพัทธนา  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวดรรชนี ยิ่งยุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นายสมเกียรติ ทรัพย์มั่น  ครู ชำนาญการ
0
63 นางสาวจุฑารัตน์ นพวิง  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสาวกมลชนก กองศักดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
3
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
3
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
26