โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 79 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 81 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บ้านนา(นายกพิทยากร)

จำนวน 119

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 7 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 2 12 14
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 12 19
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 8 10
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 11 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 0 3
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 2 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 5 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 1 1
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 23 58 81
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
5
2
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
7
1
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
5
11
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
6
1
3
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
3
4
0
0
6 ศิลปะ
0
2
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
1
2
0
0
8 การงานอาชีพ
1
1
5
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
1
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
30
16
35
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายนิยม มงคลมะไฟ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
2 นางสาวณีรนุช ทองเติม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางพรทิพย์ ตองติดรัมย์  ครู ชำนาญการ
11
114.00
4 นางพัชรี ช้อนแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
5 นางศิริพร รุ่งเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
5
40.00
6 นางสาวเอื้ออารีย์ จานทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
21
479.99
7 นางวันเพ็ญ ตันจ้อย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางอำนวย รัศมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางโรสริน แสงทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
21.00
10 นางสาวพรนภา อาจสว่าง  ครู ชำนาญการ
6
88.00
11 นางสาวสุลีพร พรโคกกรวด  ครู ชำนาญการ
1
12.00
12 นางสาวจริยา ขาวดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายอภิวิชญ์ ดียิ่ง  ครู ชำนาญการ
0
14 นายณัฐวุฒิ มาตรจรัสเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
16.00
15 นางรัชดาภรณ์ ลิ้มศิริชัย  ครู ชำนาญการ
7
259.98
16 นายถนอม ศรีโยวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสมควร ศรีโยวงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางจิตติมา ปานเขาแดง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางกฤษณา บำรุงกิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวพิรานันท์ ประดู่  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
21 นายวิวัฒน์ อุทัชกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
36.00
22 นางสาวภัทรภร มั่นเพ็ชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
56.00
23 นายพิชัย ปิ่นทอง  ครู ชำนาญการ
2
16.00
24 นางอุษา ไพรซ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
40.00
25 นายสิทธิชัย พรมประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวเกศินี เพ็ชรรุ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
8
140.00
27 นางจีระนันท์ อุทัชกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
99.00
28 นางกัญธิกา คงชุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
48.00
29 นางกิตินัทธ์ ขันอาษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
33.00
30 นางสาววันทนี ทาทอง  ครู ชำนาญการ
0
31 ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
32 จ่าสิบเอกสุวิชัย โพธิ์กาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
12.00
33 นางเกศกนก นันตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
33.00
34 นางสุดารัตน์ สุขสมบูรณ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
32.00
35 นายปิยะพันธ์ ยวงปรางค์  ครู ชำนาญการ
0
36 นายศุภชัย แตงอ่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางสาวเพ็ญวดี ปัตนัย  ครู ชำนาญการ
1
12.00
38 นายวันชัย นราวงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
99.99
39 นายสุพพัต นุ่มประสงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
16.00
40 นางสำรี ชะเอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
41 นางสาวนฤมล พิมมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
42 นางสาวอรฤทัย ปานทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
43 นายอภิชาติ ชัยชนะ  ครู ชำนาญการ
0
44 นางสาวชลลดา วิสุมา  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวนภัสกุณ จิบโคกหวาย  ครู ชำนาญการ
2
73.00
46 นางสาวดนิตา สืบวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
8.00
47 นางกรวรรณ จิตรโสภา  ครู ชำนาญการ
7
168.00
48 นายอำนวย พะโยโค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาววนิดา อยู่เย็น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
50 นางสาวดลนภา พงษ์ทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
24.00
51 นางสาวบุศราภรณ์ จิตรวัฒนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
107.00
52 นางสาวกานต์วลี อ่ำประเวทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
53 นางสาวมนธิรา ชื่นชมพุทธ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
54 นายภูมิ ทูคำมี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
32.00
55 นางอุทุมพร แก้วใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
56 นางสาวอัญมณี อินทรสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
57 ฉัตรชัย อู่ตะเภา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
40.00
58 สุนิษา สุขสบาย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
56.00
59 ภทรพร สละชั่ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
52.00
60 นางสาว วิไลวรรณ สาตทรัพย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
98.00
61 มรกต พงษ์ประเสริฐ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 ดุจรัตน์ดา กำไรศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
7.00
63 นางสาวสาวิตรี ใจงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
104.00
64 นางสาวสุวคนธ์ รักมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
65 นางสาวอรอุษา คำดวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
32.00
66 นางจารุวรรณ มงคลมะไฟ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
67 อัฒพล แก้วใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาววริษา ลดหวั่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
80.00
69 นายพินิจ โพธิ์ดิลก  ครู ชำนาญการ
0
70 แสงระวี ทวีรัตน์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางสาวอังคณารักษ์ พรายงาม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาววินัญญา เณรภักดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
6.00
73 นายบริรักษ์ กุศลส่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นายราชันย์ รองพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวอัญมณี อินทรสกุล  ครู ชำนาญการ
0
76 นางสาวบุญญรัตน์ กองอรรถ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวสุธิดา บุญเทศนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางสาวฤดีมาศ งามสง่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาววิมลพันธ์ ทรายทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
1
 
รวม
14
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0