โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 51 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 52 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ตาพระยา

จำนวน 73

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 4 6
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 6 12
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 10 12
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 3 5
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 7 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 5 1 6
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 19 33 52
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
4
0
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
2
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
3
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
4
1
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
2
4
0
0
6 ศิลปะ
2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
21
10
21
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพัชรินทร์ พัฒนนิติศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสุภาพร สุขสบาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวนิภาพร ปรีดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางจีรวรรณ์ นามบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางทยุตา สว่างเนตรนิล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายบุญญฤทธิ์ ระพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
7 นายนุกูล ไชยสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางสาวดวงกมล ซื่อสัตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางอภิญญา รักธงชัย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางนันทวัน สอนซี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางจารุณี ดำเพ็ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายจำนงค์ บุตรคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 จ่าสิบเอกอุทัย อรุณธีร์กิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายสุริยา เย็นเพิ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายอรรณพ ทรัพย์วิริยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายนิมิตต์ ฤกษ์มงคล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางจำรัสโฉม เทพศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายศิริชัย ดวงอาจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวบุษกร คำเกตุ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
20 นางสาวภัทรียา มุลาลินน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
21 นางสาวรุ่งนภา เมฆวัน  ครู ชำนาญการ
0
22 นายโชคอนันต์ เพ็ชรประเสริฐ  ครู ชำนาญการ
0
23 นางสาวน้ำค้าง วงค์วิเศษ  ครู ชำนาญการ
0
24 นายสากล โกรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 นางสาวทัศนีย์ ก่อแก้ว  ครู ชำนาญการ
0
26 นางสาวจารุวรรณ คงทอง  ครู ชำนาญการ
0
27 นางสาวจรีพร ศิลปชัย  ครู ชำนาญการ
1
16.00
28 นายวีระชาติ กันประดับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
29 นางสาววรรณวิภา ง่อยจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
30 นางสาวกฤษณา สมบัติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 ว่าที่ร้อยตรียศพล มาสู่  ครู ชำนาญการ
0
32 นางสาวเปรมฤดี บุญยืน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 นางกรรณิกา บัณฑิตย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวพรพิมล จันทนากรณ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
35 นางสาวปิยะพร ไชยวงค์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางสาวกาญจน์ชนก อันอาสา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
37 นางสาวภิญญดา ประเสริฐนอก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายมานัด หาญตั้ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
39 นางสาวอัญชลี โพธิเมธา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
40 นายจีราวิชช์ บุญนัยน์รัตน์  ครู ชำนาญการ
0
41 สมหมาย สุขสบาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายวีรพงษ์ แหวนวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายเทพผกร อำไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
44 นางสาวอัมรินทร์ อวยชัย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
45 สุพัตรา วงษา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
46 นายชัยอนันต์ ได้พร้อม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาวจีรภา เพียเพ็งต้น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางสาววิภาดา หมื่นมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาววิภาพร ไถวสิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
50 ว่าที่ร.ต.หญิงศวรรณญา ทรหาญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 พิมรดา กรรณสูต  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
3
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
3
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
2
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
14