โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ซับม่วงวิทยา

จำนวน 23

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 1 1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 2 2
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 2 4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 1 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 0 3 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 5 11 16
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
3
0
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
8
5
3
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นายณัฐภัทร โพธิ์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสาวภูษณิศา คุดชิตา  ครู ชำนาญการ
0
3 นายสมชาย คำโสภา  ครู ชำนาญการ
0
4 นายสำเริง หอมเย็น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางสาวรัศมี มีบุญเปี่ยม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวมัสทนา แผ่นจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
7 นางสาววารุณี วิลาศรี  ครู ชำนาญการ
0
8 นางสาวพฤกษมาศ อ่อนน้อม  ครู ชำนาญการ
0
9 นายเสถียร งามผลเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
10 นางสาวธนาภรณ์ จำปาสุข  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
11 นางสาวสุวรรณี หินแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
12 นางสาวรจนาวัน อุดง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
13 นางสาวศศิธร เอกคณะสิงห์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
14 นางสาวธมลวรรณ. โพธิ์เงิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายจตุพล หาญพละ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
16 นางขวัญหทัย กุไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
2
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
1
 
รวม
3