โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 93 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 95 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วังน้ำเย็นวิทยาคม

จำนวน 122

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 6 8
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 7 13
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 18 23
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 10 15
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 4 11 15
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 4 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 3 6
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 2 5 7
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 30 65 95
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
6
1
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
6
1
6
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
4
8
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
5
3
2
0
5 ภาษาต่างประเทศ
5
3
7
0
0
6 ศิลปะ
3
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
3
0
3
0
0
8 การงานอาชีพ
3
1
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
44
15
34
2
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวญาศิกานต์ บุดสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางสอางค์ศรี บุญสติ  ครู ชำนาญการ
5
54.00
3 นางสาวยุวะธิดา กิ่งทอง  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวณปภัช พิริยะรัชต์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
5 นางสาวศิริวรรณ ตุ้มมี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสาวธิตาพร สุรวิทย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
4
48.00
7 นายนิคม พรมณี  ครู ชำนาญการ
0
8 นายปฏิพัทธ์ มั่นชำนาญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายพิชิต คำพลงาม  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสาวศิริวรรณ ปัญหา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางสาวกาญจนา จันทรทวี  ครู ชำนาญการ
0
12 นางมยุรี ฐานมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางสุดใจ รุ่งเรือง  ครู เชี่ยวชาญ
0
14 นางสาวณัฐวรรณ วิศิษฎศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางสาวคมศรีจรัส วงจันทร์  ครู ชำนาญการ
0
16 นายธีระศักดิ์ ฐานมั่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางราตรี วีระวัฒน์โสภณ  ครู เชี่ยวชาญ
0
18 สิบเอกอภิชาติ มั่งเมืองชาวนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวโชติกา ฤทธิ์เทพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางปฐวีกานต์ ปริธรรมมัง  ครู ชำนาญการ
0
21 นายไพศาล หนอกกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
22 นางธนนันท์ ภักดีพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
23 นางจินดาศรี แหลมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางสาวสุนทรี แย้มทัพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายอานนท์ ธุระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายเรวัต แหลมทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นายดังตะวัน ขันธ์ศิรินุกูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสาวบำเพ็ญ วงษ์แก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสาวสุรวดี เดชะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางธรรมรักษ์ วัฒนพลาชัยกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายอำพล กิจเรืองศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นายประพันธ์ กำไรวงค์  ครู ชำนาญการ
0
33 นางสาวสุธิรัตน์ บรรดาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางปางศิริ สุวรรณแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวปิยลักษณ์ ขันทา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
36 นางวชิรินทรา พัฒนกุลเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นางอัญชลี งามขำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
38 นางคันธรส คำพิพจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายมงคล เกตมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางวารุณี สอนแสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นายพงษ์ศักดิ์ ทองไสล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางสาวสนธินี ผิวแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
43 นายชนินทร์ วงษ์สกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นางอุมาพร คงเกตุ  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวมลฤดี ปัญญางาม  ครู ชำนาญการ
0
46 นายจรูญ กิจเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
47 นางสาววัลภา เจริญศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
48 นางกาญจนา เกตมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
49 นางสาวนุชนาฎ อำพันเสน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
5
48.00
50 นายอำนาจ เพลาะกระโทก  ครู ชำนาญการ
0
51 นายณพดล กองทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวอุทุมพร เขาสถิตย์  ครู ชำนาญการ
0
53 นางสาวสุธิดา เที่ยงทิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
24.00
54 นางภุมริน พุกสอน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
8
72.00
55 นางสาวจิรภา กันยาน้อย  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
56 นางสาวเรณู ฤาชา  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวไพบูรณ์ โนนหัวรอ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นายจิรนันท์ ขุนทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
59 นางสาวขนิษฐา ทาดวงตา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
60 นางสาวณัฐพร ใจผ่อง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
61 นางสาววิชชุดา เหลาลา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
62 นางสาวเกสินี ศรีผา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
63 นางสาวโสภิดา พลเยี่ยม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
64 นางสาวปิติพร ขจรโมทย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นางสาวมณีศร สมใจสระแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
66 นายอำนาจ ทัศนา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
84.00
67 นางสาวรุจิรา เวียงภูมิพล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
68 นายจักรวรรดิ ไชยโคตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
69 นางสาวนภัสวรรณ โพทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
70 นางสาวปิยราช พันธุ์กมลศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นายอานนท์ วรวงศ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
72 นางสาวอรปรียา เหลือนับ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
73 นางสาววิลินดา แก้วหนองสังข์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
74 นางสาวอำภา บุญมาก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวภัทรา บัวสกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางสาวจินตหรา โพธิ์คำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
77 นางสาวปรียานุช ลิยี่เก  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
78 นางพิณทิพย์ แก้วกองแสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
79 นางสาวเกษร เขจรลาภ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
80 นางสาววิไลพร จิตรสวัสดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
81 นางสาวสุลัดดา ขันแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
3
56.00
82 นายสุชาติ สินทร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
83 นายพิทยา แห้วสุโน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
84 นายพิชัย ชัยมา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
85 นางสาวพรสวรรค์ จันดาหงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
86 นายเริงศักดิ์ จันทร์นวล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
87 นายไชยวัฒน์ กองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
88 นายปกรณ์ หงษ์ทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
89 นายสุพจน์ สุนนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
3
32.00
90 นายปัญญาวิทย์ แต่มกระจ่าง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
91 นางสาวอนงค์ สายทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
92 นางเกศริน ทองไสล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
93 นางสาวเสาวลักษณ์ ผลศิริ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
5
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
5
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
4
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
2
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
3
 
รวม
25