โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 22 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 23 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : วังหลังวิทยาคม

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 3 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 4 5
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 0 3 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 2 3
0
0
0
0
6 ศิลปะ 1 0 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 1 1
0
0
0
0
  รวม 6 17 23
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
2
1
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
2
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
1
1
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
2
0
0
6 ศิลปะ
0
1
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ
2
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
7
6
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวอมรรัตน์ ใจไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
12.00
2 นางสาวจารุณี ลีพรมมา  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวน้อมจิตร แก้วประทีป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางศิรินันท์ ยันอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสุริยาคาร ยันอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางกรุณา แก้วประทีป  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางถวิล เพ็งลา  ครู ชำนาญการ
1
6.00
8 นางเจนจิรา จันทายืน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางอัจฉรา พึ่งบัว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นายสราวุธ แก้ววันทา  ครู ชำนาญการ
0
11 นางสาวฐายิกา สอนราษฎ์  ครู ชำนาญการ
0
12 นางสาวศมลวรรณ รสหอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางจีณภัท รสหอม  ครู ชำนาญการ
0
14 นางสาวรุ่งทิวา บุตรดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
15 นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อ  ครู ชำนาญการ
0
16 นางจันทิมา นกอยู่  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
17 นางสาวอรวรรณ แถมโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
18 นายสมยศ หาญลำยวง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
19 อินทรา นันตา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
24.00
20 นพดล หลอดทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
21 นายปรีชา นิลนนท์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 นางสาววิลัยภรณ์ คำพลงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
5
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0