โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : คลองน้ำใสวิทยาคาร

จำนวน 28

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 2 3
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 4 7
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 2 3
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 0 2 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 8 17 25
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
0
1
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
0
2
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
1
4
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
2
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
0
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
0
2
0
0
8 การงานอาชีพ
0
0
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
1
17
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสุพิชญ์นันท์ พวงประทิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
122.00
2 นางจันทร์จิรา เดชประไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสาวปรินดา จันทรสาขา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายณรงค์ชัย วงษ์ภีระ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสินรา พวงไพศาล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางสุมารี เกษมโสตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
7
54.00
7 นางศิริวรรณ อยู่บุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
9
144.00
8 นายธรรมศิลป์ ศรีบุญเรือง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางสาวศิรินทิพย์ ตันเฮง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางมุกดา โสภี  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
30.00
11 นางสุปราณี โพธิ์หมื่นทิพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
78.00
12 นางพิชญา กุลลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
2
18.00
13 นายฉัตรชัย เดชประไพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายบุญร่วม กลิ่นผักแว่น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางกมลนัทธ์ เสน่หา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
6.00
16 นางวิไลพร โมห้างหว้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายธนวรรษ วงษ์จำปา  ครู ชำนาญการ
0
18 ปิยะบุตร ทุ่งโพธิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
14.00
19 ปนัดดา ฝ่ายสูน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
2
62.00
20 ดวงแก้ว เฉยเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 จิตตินาถ ซ่อนกลิ่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
22 ทัศนีย์ ทองสุกดี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
48.00
23 กิ่งกาญ แสงสุริยะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
4
51.00
24 ชดาภรณ์ กองแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
25 อภิชาติ โคตรมณี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
1
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
1
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
6