โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 35 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 36 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ทัพพระยาพิทยา

จำนวน 68

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 5 5
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 1 7 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 9 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 1 3 4
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 3 4
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 1 1
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 0 1 1
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 1 2
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 6 30 36
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
2
3
0
0
0
2 คณิตศาสตร์
1
4
3
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
6
3
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
3
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
2
2
0
0
6 ศิลปะ
0
0
1
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
1
0
0
0
8 การงานอาชีพ
1
0
1
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
7
19
10
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวชนัฐกานตฺ์ คงสมจิตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
0.00
2 นายธวัชชัย สายอาจ  ครู ชำนาญการ
0
3 นางสาวกิติยา แสนสุข  ครู ชำนาญการ
1
6.00
4 นางสุกัญญา เวฬุวัน  ครู ชำนาญการ
0
5 นายสวัสดิ์ กันพุฒิ  ครู ชำนาญการ
0
6 นางจุรี จรรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายสุคช ยาสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
8 นางศรัณย์รัชต์ ลือพืช  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
9 นางสาววิยดา ลายคราม  ครู ชำนาญการ
0
10 นางสัญชุลี ประยูรศิริ  ครู ชำนาญการ
0
11 นางบุญชู ดียิ่ง  ครู ชำนาญการ
1
60.00
12 นางสาวเมธาพร แม่นปืน  ครู ชำนาญการ
0
13 นางวลี เหรียญอารีย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางวัชรี ฤทธิตา  ครู ชำนาญการ
0
15 นางมณเฑียร โสธิฤทธิ์  ครู ชำนาญการ
0
16 นางธัญลักษณ์ ธรรมสินสมบัติ  ครู ชำนาญการ
0
17 นางนพัตพร เลือดทหาร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นางเสาวณีย์ วรเศรษฐสุขศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวสุขจิตา มัฐผา  ครู ชำนาญการพิเศษ
6
150.00
20 นางนิศาชล เพ็ชรหงษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางสุธีรา คุณมี  ครู ชำนาญการ
1
86.00
22 นางลัดดา ขันต่อ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
20.00
23 นายอชิรวิทย์ จันทร์แก้ว  ครู ชำนาญการ
0
24 นางวิกาลดา เหลืองทอง  ครู ชำนาญการ
0
25 นายกิติคุณ รสแก่น  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
26 นางสาวทำนอง พิระชัย  ครู ชำนาญการ
2
92.00
27 นางจันทิรา จิตรเทศ  ครู ชำนาญการ
0
28 นางสาวนิลาวัลย์ ราชเจริญ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
29 นางสาวสงกรานต์ ดำรงค์ไทย  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
30 นางทรงสุดา พวงแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
31 นางสาวกรรณิกา ศรีแก้ว  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
1
16.00
32 นางสาวรจนา พลธรรม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
33 สิบเอกอนุกูล มั่งกิ่ง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
34 นางสาวศิริพร ทองย้อย  ครู ชำนาญการ
0
35 นางสาวสายฝน ปะติเก  ครู ชำนาญการ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
2
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
1
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
1
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
0
 
รวม
12