โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 168 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 173 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บุรีรัมย์พิทยาคม

จำนวน 177

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 4 14 18
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 6 17 23
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 23 41
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 6 16 22
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 5 22 27
0
0
0
0
6 ศิลปะ 7 5 12
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 4 8
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 10 14
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 6 7
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 56 117 173
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
1
1
16
0
0
2 คณิตศาสตร์
4
1
18
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
4
32
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
5
7
10
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
6
4
17
0
0
6 ศิลปะ
6
1
5
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
2
2
4
0
0
8 การงานอาชีพ
1
5
8
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3
1
3
0
0
11 อื่นๆ
0
1
0
0
0
  รวม
33
27
113
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางศศิธร บุพโต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางรมิดา มณีวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางจริยา โยคะสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นางสุมลฑา วงศ์ทองเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายภัทรพงศ์ แมนประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นายวิทูร สังขกุลมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายธงชัย ศรีแสนปาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางธัญรัศมิ์ ธีรอิทธิรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายบรรยาย มารมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางศิริวรรณ นันทประพิณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายบรรจง จารพิมพ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสุปราณี มงคลล้ำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางฐิตารีย์ ผลเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางอรพิน วัชเรนทร์วงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายวิเจตต์ พะวิกขุณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางนวลจันทร์ เทียนวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสุมาลี อุ่นจิตต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายแสวง พิศาลวนิชย์กุล  ครู ชำนาญการ
0
19 นางธนกฤตา บุณย์เดชาวัต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางปริญญารัตน์ จันทร์ชุ่ม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางกนกรัตน์ แสนมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นางผ่องศรี ทาขาว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางณภัคปวีร์ พัฒนะชัยรุจน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายณชภัส วิชยปรีชา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายรชฏโยธิน ตังศพงษ์  ครู ชำนาญการ
0
26 นางชณิกภา วิชยปรีชา  ครู ชำนาญการ
0
27 นายเตชิต นันทประพิณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางนันทวรรณ แมนประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นายอัครณัฐ บุญมะยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางพุทธิมา ปราบริปูตลุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายดิฐพร ดิษยเกษม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางสาวศิริลักษณ์ รัตนโภคภัณฑ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางลลิตา อินไชย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นายประเสริฐ สังข์รัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางประนอม วิริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นางอุบลพรรณ ทองพรม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายธีรพงษ์ สู่สุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสาวพิมลพรรณ ปรุงโพธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางเยาวลักษณ์ จินตนสถิตย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางสาวจิรากุล พิพัฒนตันติศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางโสมวรรณ แฝงเวียง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นางน้องนุช วิทยเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสาวนริศร์ธรา คุ้มไพทูรย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายสุธีรัชต์ ทิพย์อักษร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางจิตติญา วัชรินทรางกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
46 นางสาวนุชรี นิยโมสถ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางสาวผิวผ่อง ทมานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
48 นางสาวปิยนุช พงศ์พณิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายเจท จริยานุสรณ์  ครู ชำนาญการ
0
50 นางวรรณภา ชนะบำรุง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
51 นายอมฤทธิ์ บุพโต  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางกัลยา มณีวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสำรวย โสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายไพฑูลย์ ดวงฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางวรวีร์ บุญวีรบุตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
56 นางสายใจ โชคศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นางพันดา เลิศปัญญา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
58 นางศิญารัตน์ ธีรสิริพัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายวัชรินทร์ คงนุรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายสราวุธ บุญรอดรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
61 นางสาวยอดขวัญ หนุนภักดี  ครู ชำนาญการ
0
62 นางจุติกา อุบาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นางสาวสุปรียา เชื้อบัณฑิต  ครู ชำนาญการ
0
64 นายบัญญัติ แก่นสา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
65 นายพีระพันธ์ เพชรสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
66 นางกรวิกา ทัศนาวิวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
67 นางรัชนี แยเกอร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นางสาวอรุณรัตน์ วิญญารัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นายกฤษฎา รุนเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางสาวชญานิศ ไกรสีห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
71 นางสุวรรณา ศรีแสนปาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
72 นางชุติมา สดใส  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาคร นาจำปา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นายชาญวิทย์ เพียรแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
75 นางสุมาลี เพียรแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
76 นางสาวนวพรรษ พวงไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
77 นายถนอมศักดิ์ การศุภกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
78 นางศิรินุกูล ดีสวัสดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
79 นางรัตนา ศรีหาคุณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
80 นายอุทิศ กำลังรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
81 นางจรรยา อาสนา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
82 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีรัตน์ รักเพื่อน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
83 นางสุรีย์ มูลมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
84 นางสาวแสงจันทร์ บุญยะมินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
85 นางวารินทร์ เสาร์ทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
86 นางกนกภรณ์ เสริมสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
87 นายกรวุฒิ อรุณรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
88 นางชลิดา โอทารัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
89 นางณัฐพร นวนสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
90 นางสาวพัชรินทร์ สังขกุลมาลา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
91 นายวิระจิตร เตียมไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
92 นายกุลยุทธ คะเรียงรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
93 นางสาวสุนันทา ชำนาญทาง  ครู ชำนาญการ
0
94 นายสมศักดิ์ มณีศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
95 นายทินกร สีโสภณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
96 นางสาวพรทิพย์ มาพิทักษ์  ครู ชำนาญการ
0
97 นางวรรณวิไล ชุตินิรันดร์  ครู ชำนาญการ
0
98 นางศิรินภา นกแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
99 นางสาวฐนันวัลย์ ประเสริฐยิ่ง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
100 นางรวยริน ชนะกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
101 นายสุรสิทธิ์ เมืองแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
102 นายชะนะ โชคศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
103 นางสาวพรนภา แซ่ตัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
104 นายอธิราช ชึดนอก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
105 นายปพน เอิบอิ่ม  ครู ชำนาญการ
0
106 นายยุทธนา อุไรมาลย์  ครู ชำนาญการ
0
107 นายวรงค์ โสภา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
108 นายฉัตรตระกูล บุญภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
109 นางมัลลิกา ทองดีศรีเจริญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
110 นายคณาวุฒิ วิวัตรชัย  ครู ชำนาญการ
0
111 นายศราวุธ ปะทะโก  ครู ชำนาญการ
0
112 นางสาวพัชราภรณ์ กะการัมย์  ครู ชำนาญการ
0
113 นางสาวกัลย์สินี วัชรพงศ์ศิริ  ครู ชำนาญการ
0
114 นางประภาวรินธร์ ชำนาญชัยศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
115 นางสาวนวรัตน์ บูรณพันศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
116 นางสาวธาราทิพย์ พุ่มชุมพล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
117 นางออนภา ก้อนคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
118 นางมาลัยลักษณ์ ลมไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
119 นางสาวศุภากร ศิวกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
120 นางฉัตรชนก สิงหสกุลธร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
121 นางสาวอภิชญา จันทราธรณัส  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
122 นางเปรมยุดา ไสยบุญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
123 นายปรัชนันท์ ทานผดุง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
124 นางสาวศิรินันท์ ว่องโชติกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
125 นางสาวปุณฑริก เภสัชชา  ครู ชำนาญการ
0
126 นางสาวจิตมุทิตา แก้วมุกดา  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
127 นางสาววรรณิศา ชะงัดรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
128 นางรัชนก ป้อมหิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
129 นางสาวประทุมวดี ชัญถาวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
130 นางนวลพรรณ เทพทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
131 นางนิตยา วงษ์ช่าง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
132 นางธนนันท์ แหวนมุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
16.00
133 นางสาวอวตี บัณฑิตนิธิกุล  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
134 นายวิโรจน์ เตะประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
135 นางสาวกิตติยา มุ่งชอบกลาง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
136 นางสาวอุไรวรรณ คำเมือง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
137 ว่าที่ ร.ต.ถวิล มูลมณี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
138 นางสาวกัญญ์วรา สิงหสุรศักดิ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
139 นางสาวศศิธร มีอิสระ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
140 นางชนกานต์ ชะบาทอง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
141 นางสาวนิรมล สินเธาว์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
142 นางสาวจารุชา มณีวรรณ  ครู ชำนาญการ
0
143 นางสาวกรุณา เหมือนถนอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
144 นางสาวธนภรณ์ เอี่ยวมลคลศิลป์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
145 นางสาวปณิชา เพ็ชรน้อย  ครู ชำนาญการ
0
146 นางสาวธารทิพย์ กนกศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
147 นายเกียรตินรินทร์ ศรีวงษ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
148 นางสาวสวนี เพียโบราณ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
149 นางกัลยา สายชมภู  ครู ชำนาญการ
0
150 นายวิโรจน์ เตะประโคน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
151 นายอรรถพล อาจยิน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
152 นายธงชัย ทองคำ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
153 นางนภัสชญา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
154 นางสาวศิวพร เพชรปานกัน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
155 นายนภกร กุลจิตติธาดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
156 นางจารุวรรณ ษมากิตติ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
157 นางสาวพัชรี มาลัยโคตร  ครู ชำนาญการ
0
158 นายอนันตชัย โพธิขำ  ครู ชำนาญการ
0
159 นายวัชรินทร์ แสนเลิศ  ครู ชำนาญการ
0
160 นางสยุมพร ใหญ่เลิศ  ครู ชำนาญการ
0
161 นางณัฐฌา ชูเลื่อน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
162 นางสุธาสินี ศรีวรรณะ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
163 นางสาวเยาวภา เกิดโชค  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
164 นางสาวบุญทิพย์ ดวงจันทร์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
165 นายณัฐกิตติ์ พันโนราช  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
166 นายธนกฤชช์ โยมไธสง  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
167 นางสาววิมลศรี จงย่อกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
168 นายพิเชฐ วิริยะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
11
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
7
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
4
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
8
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
6
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
6
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
5
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
14
 
รวม
64