โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 62 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 60 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : ภัทรบพิตร

จำนวน 74

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 0 7 7
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 4 8
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 7 9
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 3 4 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 6 7
0
0
0
0
6 ศิลปะ 4 1 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 5
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 3 7 10
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 1 2
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 22 38 60
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
4
3
0
0
2 คณิตศาสตร์
2
2
4
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
3
6
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
0
2
5
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
0
1
6
0
0
6 ศิลปะ
0
2
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
3
0
0
8 การงานอาชีพ
1
5
4
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
2
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
21
36
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวภัทรวดี โพธิพันธุ์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
2 นางพรทิวา สิงห์พันธ์  ครู ชำนาญการ
0
3 นายปริญญา ดลเสมอ  ครู ชำนาญการ
0
4 นางสาวลัคนา กะแจะจันทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายจีรพัฒน์ ชัยพร  ครู ชำนาญการ
0
6 นางภัควลัญชญ์ นพไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายพรชัย ว่องไว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางเอ็มอร พรมดิราช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นายราชัน อาจปรุ  ครู ชำนาญการ
0
10 นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นายธนกร เนียมไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายราม งามคณะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายบุญเยี่ยม โพธิ์เงิน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางวิวัชรี ชาติประสพ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นายพรชัย สมพงษ์พันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายสำเริง โสมกุล  ครู ชำนาญการ
0
17 นายบรรลุ ช่อชู  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
14.00
18 นายพจนารถ นพไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นางสาวอนงคเลขา จันทนะสาโร  ครู ชำนาญการ
0
20 นางบุญส่ง แช่มรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นางบุณณดา มีศรีรดา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายสมเกียรติ เสียงวังเวง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางเสาวลักษณ์ แก้ววัชรกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นายป.ทศพล จันทนะสาโร  ครู ชำนาญการ
0
25 นางกฤตยา ศรีริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นางสาวปรียาภรณ์ พิมพ์จินดา  ครู ชำนาญการ
0
27 นางรตนัตตยา จันทนะสาโร  ครู ชำนาญการ
0
28 นายชยพล ไชยโย  ครู ชำนาญการ
0
29 นางเพียรจิต เกษสร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางอมรพงศ์ ดอนเหนือ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นายคมกฤช นามบุดดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
32 นางวันเพ็ญ สมพงษ์พันธุ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสุรางค์รัฎ ประดาสุข  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางพรภินันท์ เนียมไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นางสาวปภาวดีศ์ ทรงประโคน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายลักษมีสัข เงียบประโคน  ครู ชำนาญการ
0
37 นายเพียร สมอาษา  ครู ชำนาญการ
0
38 นางวิภารัตน์ นาดี  ครู ชำนาญการ
0
39 นางนิชา สีพรมทอง  ครู ชำนาญการ
6
65.00
40 นางสาวสุนีย์ เลี้ยววานิชย์  ครู ชำนาญการ
1
6.00
41 นางตรงจิต บุญปก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
42 นายสุรชัย นวนสาย  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นางสิริกร พลายงาม  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
44 นายวิฑูรย์ เสงี่ยมศักดิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
45 นางไพรวัลย์ พรมมาลุน  ครู ชำนาญการ
0
46 นางราพร จ่างจิตต์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
47 นางนพรัตน์ สุดาเดช  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
90.00
48 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันทนีย์ ศรีเมืองแพน  ครู ชำนาญการ
0
49 นางชนนิกานต์ บุญยะประทีป  ครู ชำนาญการ
0
50 นางสาวภัสสภร เชิดดี  ครู ชำนาญการ
0
51 นายพงศ์ธวัช พงศ์ถาวรวัชร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางสาวรัตติยา เหมือนวาจา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นางสุวณี วรเสฏฐ์ฐากูร  ครู ชำนาญการ
0
54 นางกรรณิกา ทวีบุตร  ครู ชำนาญการ
0
55 นางสาวสุพัตรา งามสง่า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
56 นางสาวชยานิษฐ์ จิรกุลธิติพงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
57 นายณัฐพงศ์ รสหอม  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
58 นางจรรยา ปิตรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นางสาวกิตติยา เจริญศิริ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นายกัษณ พิสุทธิบุญญา  ครู ชำนาญการ
0
61 นางจรัสศรี งามมาศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
8.00
62 นางเดือนเพ็ญ ก่อเกียรตินพกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
1
12.00
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
8
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
1
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
2
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
4
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
1
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
2
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
4
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
4
 
รวม
29