โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 76 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 84 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -8 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : บัวหลวงวิทยาคม

จำนวน 102

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 2 7 9
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 4 7 11
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 16 22
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 5 7 12
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 2 10 12
0
0
0
0
6 ศิลปะ 3 2 5
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 7
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 4 1 5
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 1 0 1
0
0
0
0
  รวม 33 51 84
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
4
5
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
11
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
4
15
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
7
4
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
10
0
0
6 ศิลปะ
1
1
3
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
0
2
5
0
0
8 การงานอาชีพ
0
2
3
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
1
0
0
  รวม
6
21
57
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางสาวสาวิณี เฮ่ประโคน  ครู ชำนาญการ
0
2 นางวีรินทร์ คู่โนรัมย์  ครู ชำนาญการ
14
256.00
3 นางศิวพร สิงห์ภูวนาถ  ครู ชำนาญการ
0
4 นายพงษ์สุโชติ สุวะโจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นายสุริยะ บุญคง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางมณฑาทิพย์ หงส์หิรัญ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นายชวัลวิทย์ พลสถิตย์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางวานิตย์ พลสถิตย์กุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางกิ่งกาญจน์ วรรณโคตร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางสายสุนีย์ สังฆะมณี  ครู ชำนาญการ
0
11 นางนันทยา วันทวี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นายวิศิษฐ์ เทพทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นางมุกดา ลิ้มอัครอังกูร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางรวิภาส นักปราชญ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นายฌินพัทร์ ชวาลธีรสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นางสาวอรอนงค์ สร้อยเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายไพบูลย์ บุราสิทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสุระสิทธิ์ สืบขำเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวชัญญา สายบุ่งคล้า  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายอุทัย รอดกระโทก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
22 นายพรเทพ สังฆะมณี  ครู ชำนาญการ
0
23 นางผาณิต สืบขำเพชร  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางจรีรัตน์ ญาณมงคลศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นายรักษ์พล พันธุ์ยุรา  ครู ชำนาญการ
0
26 นายบุญฤกษ์ บูรณ์เจริญ  ครู ชำนาญการ
0
27 นางอรุณศรี สุนทรรักษา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นายพีรวัส มะลิ  ครู ชำนาญการ
0
29 นางอรชา สิริเบญจพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นายนุภาพ อพรรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางละมัย สุภาพรหม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางบังอร ศิลแสน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
33 นางสาวราตรี คอนรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
34 นางนภัสวรรณ สราญบุรุษ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
35 นายสมศักดิ์ จุลเสวก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
36 นายรัชเดช ทรงชัยยศ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายปราศัย อุบาลี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
38 นางสุภาวี บุญภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นางสาวดวงใจ จีระวัฒนากิจ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
40 นางนิภา เลิศศรีชูเชิด  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
41 นางรสสิยา ปิยะรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
42 นางอารีวรรณ คะเรียงรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
43 นายนพดล นพไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
44 นายชวภณ ละมุล  ครู ชำนาญการ
0
45 นางสาวศิริรัตน์ อนุพันธ์  ครู ชำนาญการ
0
46 นางสาวพรวดี มีเชื้อ  ครู ชำนาญการ
0
47 นายสุเนตร วันเปรียงเถาว์  ครู ชำนาญการ
0
48 นางสาววรนุช ตระกูลดี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
49 นายประจักษ์ เบียนรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
50 นางสาวกลอยใจ เชิดสังวาลย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
51 นางอำนวยกิจ อุตสาห์รัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
52 นางภาวิณีย์ รุ่งเรืองศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
53 นายโกวิท ไชยพันธ์นา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
54 นายสุริยันต์ แก้วชนะ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
55 นางนฏกร แก้วชนะ  ครู ชำนาญการ
0
56 นายวีระศักดิ์ ไชยโย  ครู ชำนาญการ
0
57 นางสาวขวัญสิริ กะสินรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
58 นางสุรัตน์ สุวรรณพานิช  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
59 นายจีรพงษ์ คำสียา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
60 นางสาวญาณิสา สอนอินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
61 นายอติพงษ์ เทศสวัสดิ์วงศ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
62 นางภาวิณีย์ รุ่งเรืองศิลป์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
63 นายนนทิวรรธน์ ไชโย  ครู ชำนาญการ
0
64 นางสุชาดา ชะใบรัมย์  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
65 นายธนกร นาคปัญญพินิจ  ครู ชำนาญการ
0
66 นายทวีชัย ใหญ่เลิศ  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
67 นางสาวณัฐพร เกษศรีรัตน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
68 นายสุทัศน์ บุญทาทอง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
69 นางนันทวัน คำสียา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
70 นางสาวปนัดดา นันทวัตร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
71 นางวีรินทร์ คู่โนรัมย์  ครู ชำนาญการ
14
256.00
72 นายโกวิท ไชยพันธ์นา  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
73 นางสาวพจมาพร คะเลรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
74 นางสาววิสุตา อรุณศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
75 นางสาวธนัญชนก จันทร์ดวงศรี  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
76 นางธัญญลักษณ์ หัตถาธยากูล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2567
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2568
0
3
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
4
30 กันยายน พ.ศ. 2570
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2571
0
6
30 กันยายน พ.ศ. 2572
0
7
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
8
30 กันยายน พ.ศ. 2574
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2576
0
 
รวม
3
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0