โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

จำแนกบุคลากรตามวุฒิการศึกษา

จำแนกบุคลากรตามวิทยฐานะ

คำเตือน !

จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 39 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 40 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข

สรุปข้อมูล / วุฒิการศึกษา : พระครูพิทยาคม

จำนวน 58

# รายการ เพศ วุฒิการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 ภาษาไทย 1 2 3
0
0
0
0
2 คณิตศาสตร์ 0 7 7
0
0
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 5 11
0
0
0
0
4 สังคมศึกษาฯ 2 5 7
0
0
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ 1 4 5
0
0
0
0
6 ศิลปะ 0 2 2
0
0
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0 2
0
0
0
0
8 การงานอาชีพ 1 2 3
0
0
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS) 0 0 0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0 0
0
0
0
0
11 อื่นๆ 0 0 0
0
0
0
0
  รวม 13 27 40
0
0
0
0
# รายการ วิทยฐานะ
ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
1 ภาษาไทย
0
1
2
0
0
2 คณิตศาสตร์
0
0
7
0
0
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
1
10
0
0
4 สังคมศึกษาฯ
1
0
6
0
0
5 ภาษาต่างประเทศ
1
1
3
0
0
6 ศิลปะ
0
0
2
0
0
7 สุขศึกษาและพลศึกษา
1
0
1
0
0
8 การงานอาชีพ
0
1
2
0
0
9 การศึกษาอิสระ(IS)
0
0
0
0
0
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
0
0
0
0
11 อื่นๆ
0
0
0
0
0
  รวม
3
4
33
0
0
# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยะฐานะ จำนวนหลักสูตร จำนวนชั่วโมง
1 นางพิมพ์สุภา รักษ์สกุลโทอื้น  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
2 นางณัฐรินีย์ ฤทธิรักษ์มุสิก  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
3 นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
4 นายพิทักษ์ คมศรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
5 นางโสภิดา ฉิมจารย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
6 นางกิตติมา สุขสังข์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
7 นางวาริศา พิสิฐพรปิติกุล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
8 นางศิวารมณ์ เรืองไกล  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
9 นางอนงศรี รักษาสุวรรณ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
10 นางฐิตาภา อรุณศิริภูมิ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
11 นางพรทิพย์ พุทไธวัฒน์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
12 นางสุขจิต เบนเนทท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
13 นางวันนา เลไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
14 นายชัยณรงค์ คีรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
15 นางวณิชชา มีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
16 นางอังคณา ชุตินิรันดร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
17 นายทวีชัย เลไธสง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
18 นายอาทิตย์ ปะสีละเตสัง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
19 นายสุพจน์ มีแก้ว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
20 นางสาวพจนี อพรรัมย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
21 นายอภิชาติ วรรณศรี  ครู ชำนาญการ
0
22 นางกัญญนันทน์ สัมมาทรัพย์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
23 นางสาวสิตานันท์ คีรี  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
24 นางภิญญดา จงอ่อนกลาง  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
25 นางประไพ ศรีคิรินทร์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
26 นายสัญญา เสนาพันธ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
27 นางลลิตา คำผิว  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
28 นางสุพรรณี เหมือนถนอม  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
29 นางสุภาพร ศรีคำ  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
30 นางนวรัตน์ ปักการะเน  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
31 นางปภาวรินทร์ อินทร์พิทักษ์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
32 นางเพ็ญพร จันทร์ละมุนนา  ครู ชำนาญการ
0
33 นายอิทธิพล ดาบรัมย์  ครู ชำนาญการ
0
34 นางสาวนงลักษณ์ ปะจันทะสี  ครู ชำนาญการ
0
35 นายอัศวิน อัครศรีวร  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
36 นางอัจฉรา คำสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
37 นายธวัชชัย รักพร้า  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
38 นายอนุพงษ์ รังษีสันติวานนท์  ครู ชำนาญการพิเศษ
0
39 นายกษิดิ์ืเดช แก้ววัน  ครู ไม่มีวิทยฐานะ
0
# วันที่เกษียณ จำนวน(คน) แสดง รายชื่อผู้เกษียณ
1
30 กันยายน พ.ศ. 2566
1
2
30 กันยายน พ.ศ. 2567
3
3
30 กันยายน พ.ศ. 2568
2
4
30 กันยายน พ.ศ. 2569
0
5
30 กันยายน พ.ศ. 2570
1
6
30 กันยายน พ.ศ. 2571
3
7
30 กันยายน พ.ศ. 2572
5
8
30 กันยายน พ.ศ. 2573
0
9
30 กันยายน พ.ศ. 2574
2
10
30 กันยายน พ.ศ. 2575
2
 
รวม
19